Makroøkonomiske hovedstørrelser 2003-2018. Regnskap og prognoser. Prosentvis endring fra året før der ikke annet framgår

Tilbake til artikkelen

Makroøkonomiske hovedstørrelser 2003-2018. Regnskap og prognoser. Prosentvis endring fra året før der ikke annet framgår1
  2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013* 2014* Prognoser
  2015 2016 2017 2018
1Datoen i kilden er rettet 11. september 2015.
2Konsum i husholdninger og ideelle organisasjoner + konsum i offentlig forvaltning + bruttoinvesteringer i fast kapital i Fastlands-Norge.
3Endring i lagerendring i prosent av BNP.
4Ifølge AKU. Det skjedde en større omlegging av AKU fra januar 2006. Bl.a. ble aldersgrensen senket fra 16 til 15 år.
5KPI justert for avgiftsendringer og uten energivarer.
6Brudd i serien i 2004.
7Gjennomsnitt for året. Utlånsrente, banker tom 2006. Rammelån med pant i bolig fra 2007
8Positivt fortegn innebærer depresiering.
9Gjennomsnittlig spotpris Brent Blend.
Realøkonomi                                
Konsum i husholdninger mv. 3,2 5,4 4,4 5,0 5,3 1,7 0,0 3,8 2,3 3,5 2,1 2,0 2,6 1,8 3,0 2,7
Konsum i offentlig forvaltning 1,3 1,3 1,9 1,9 2,0 2,4 4,1 2,2 1,0 1,6 1,7 2,7 2,3 2,6 2,2 2,3
Bruttoinvestering i fast realkapital 0,4 10,0 12,0 9,1 11,7 0,9 -6,8 -6,6 7,4 7,6 6,8 0,6 -2,8 0,0 3,0 2,3
Utvinning og rørtransport 13,8 10,5 19,7 3,2 6,9 4,7 3,3 -8,9 11,3 15,1 17,1 -1,7 -11,6 -10,3 -8,5 -5,5
Fastlands-Norge -4,9 10,7 11,1 9,3 14,2 0,9 -10,4 -6,4 5,0 7,4 2,9 1,7 0,5 3,6 6,5 4,2
Næringer -14,2 12,5 18,1 12,7 22,7 3,1 -18,4 -9,5 1,1 10,5 -1,1 0,2 -1,0 3,6 6,9 4,9
Bolig 1,8 16,3 9,7 4,0 2,7 -9,0 -8,1 -1,6 17,0 10,9 6,4 -1,6 0,2 3,5 5,4 4,9
Offentlig forvaltning 9,9 2,6 -0,6 8,4 8,7 7,2 7,7 -4,8 1,1 -1,8 6,5 8,2 3,5 3,8 7,1 2,3
Etterspørsel fra Fastlands-Norge2 1,6 5,1 5,1 5,0 6,2 1,6 -1,4 1,6 2,6 3,2 2,1 2,1 2,1 2,4 3,6 2,9
Lagerendring3 -1,2 2,4 -0,1 1,4 0,2 -0,1 -2,5 2,9 -0,3 -0,3 0,5 0,2 0,5 0,0 0,0 0,0
Eksport -0,1 1,0 0,5 -0,8 1,4 0,1 -4,1 0,7 -0,8 1,4 -3,0 2,7 2,2 1,8 1,7 1,9
Råolje og naturgass -0,8 -0,7 -5,0 -6,6 -2,4 -1,3 -1,6 -6,9 -5,6 0,5 -7,6 1,5 -0,1 -0,5 -0,2 0,3
Tradisjonelle varer 3,7 3,6 5,3 6,1 9,2 3,5 -8,0 3,3 -0,1 -0,2 1,0 2,3 5,8 4,4 3,6 3,3
Import 1,2 9,0 7,9 9,1 10,0 3,2 -10,0 8,3 4,0 3,1 4,3 1,9 3,0 2,5 2,9 2,9
Tradisjonelle varer 5,7 11,7 8,4 11,6 7,2 1,2 -12,1 9,2 4,6 2,6 3,2 -0,3 2,2 2,7 3,6 4,0
Bruttonasjonalprodukt 0,9 4,0 2,6 2,4 2,9 0,4 -1,6 0,6 1,0 2,7 0,7 2,2 1,4 1,2 2,2 2,0
Fastlands-Norge 1,2 5,0 4,7 5,0 5,7 1,7 -1,6 1,8 1,9 3,8 2,3 2,2 1,3 1,8 2,9 2,5
Industri og bergverk 2,8 4,6 3,6 2,6 3,8 2,7 -7,8 2,1 1,7 2,0 3,2 3,5 -1,1 1,2 3,4 1,5
Arbeidsmarked                                
Utførte timeverk i Fastlands-Norge -2,0 2,2 1,6 3,5 4,8 3,6 -2,0 0,2 1,7 1,8 0,7 1,7 0,7 0,9 0,8 0,9
Sysselsatte personer -1,2 0,6 1,3 3,4 4,1 3,2 -0,5 -0,5 1,5 2,1 1,2 1,1 0,2 0,5 1,3 1,1
Arbeidstilbud4 -0,1 0,3 0,8 1,6 2,5 3,4 0,0 0,5 1,0 1,8 1,0 1,1 1,2 0,8 1,0 1,2
Yrkesandel (nivå)4 72,9 72,6 72,4 72,0 72,8 73,9 72,8 71,9 71,4 71,5 71,2 71,0 70,6 70,4 70,6 70,8
Arbeidsledighetsrate (nivå)4 4,5 4,5 4,6 3,4 2,5 2,6 3,2 3,6 3,3 3,2 3,5 3,5 4,4 4,6 4,2 4,1
Priser og lønninger                                
Årslønn 4,5 3,5 3,3 4,1 5,4 6,3 4,2 3,7 4,2 4,0 3,9 3,1 2,8 2,9 2,8 3,0
Konsumprisindeksen (KPI) 2,5 0,4 1,6 2,3 0,8 3,8 2,1 2,5 1,2 0,8 2,1 2,0 2,1 2,9 2,0 1,8
KPI-JAE5 .. 0,4 1,0 0,8 1,4 2,6 2,6 1,4 0,9 1,2 1,6 2,4 2,6 2,5 1,9 1,8
Eksportpris tradisjonelle varer -1,0 8,4 4,0 11,3 2,4 2,8 -6,0 4,5 5,8 -1,9 3,1 4,1 3,3 0,2 1,3 1,5
Importpris tradisjonelle varer 0,0 3,7 0,3 4,0 3,7 3,9 -1,5 0,0 4,0 0,3 2,1 5,5 4,4 1,8 1,0 1,0
Boligpris6 1,7 10,1 8,2 13,7 12,6 -1,1 1,9 8,3 8,0 6,7 4,0 2,7 5,7 2,7 4,3 2,2
Inntekter, renter og valuta                                
Husholdningenes disponible realinntekt 4,6 3,4 8,3 -6,5 6,1 3,5 3,2 2,1 4,2 4,5 2,8 2,6 2,6 1,8 3,1 2,5
Husholdningenes sparerate (nivå) 8,8 6,9 9,6 -0,3 1,1 3,9 5,5 4,3 6,2 7,6 7,5 8,5 8,5 8,7 8,6 8,4
Pengemarkedsrente (nivå) 4,1 2,0 2,2 3,1 5,0 6,2 2,5 2,5 2,9 2,2 1,8 1,7 1,3 1,0 1,0 1,3
Utlånsrente, rammelån (nivå)7 6,5 4,2 3,9 4,3 5,0 6,8 4,0 3,4 3,6 3,9 4,0 3,9 3,2 2,8 2,7 2,8
Realrente etter skatt (nivå) 2,2 2,5 1,3 0,7 2,9 1,1 0,7 0,1 1,3 2,1 0,7 0,8 0,3 -0,8 0,0 0,3
Importveid kronekurs (44 land)8 1,3 3,0 -3,9 0,7 -1,8 0,0 3,3 -3,7 -2,4 -1,2 2,2 5,3 10,1 1,7 -1,5 -1,5
NOK per euro (nivå) 8,0 8,4 8,0 8,1 8,0 8,2 8,7 8,0 7,8 7,5 7,8 8,4 8,9 9,2 9,1 8,9
Utenriksøkonomi                                
Driftsbalansen, mrd. kroner 195,2 220,6 322,8 357,7 287,4 408,3 258,2 282,7 344,9 368,9 307,7 297,0 200,5 158,8 170,8 185,0
Driftsbalansen i prosent av BNP 12,1 12,4 16,2 16,1 12,2 15,6 10,7 10,9 12,7 13,9 10,0 9,4 6,4 4,9 5,1 5,3
Utlandet                                
Eksportmarkedsindikator 4,0 7,9 7,0 9,7 6,6 1,7 -10,0 11,2 6,3 1,4 1,8 4,6 4,4 4,4 5,1 5,5
Konsumpris euro-området 2,1 2,1 2,2 2,2 2,2 3,3 0,3 1,7 2,7 2,5 1,3 0,4 0,2 1,1 1,2 1,5
Pengemarkedsrente, euro (nivå) 2,3 2,1 2,2 3,1 4,3 4,6 1,2 0,8 1,4 0,5 0,2 0,2 0,0 0,1 0,3 0,4
Råoljepris i kroner (nivå)9 201 255 356 423 423 536 388 484 621 649 639 621 439 431 455 473