Publikasjon

Notater 2012/29

Arbeidskraftregnskapet, lønns- og sysselsettingsstatistikk

Konsistens og kvalitet

Innhold

Notatet er en rapport fra et prosjekt som ble startet opp høsten 2010. Prosjektet dokumenterer de viktigste kildene som benyttes til beregninger av tallstørrelser for sysselsetting, lønn og lønnskostnader i arbeidskraftregnskapet (AR). AR omfatter både kvartalsvise og årlige regnskaper, der regnskapene revideres i takt med publiseringsplanen etter hvert som kildegrunnlaget blir ferdigstilt og tilgjengelig. Prosjektet har valgt å fokusere på foreløpige og endelige årstall. Det gis en presentasjon av "essensen" i beregningsopplegget for henholdsvis foreløpige og endelige regnskaper. Videre har det vært et formål å se på sammenhengene mellom kildene, peke på manglende konsistens, samt å avklare begrepet årslønn.

Kontakt