84591
/kultur-og-fritid/statistikker/kirke_kostra/arkiv
84591
Flere til gudstjeneste
statistikk
2012-06-19T10:00:00.000Z
Kultur og fritid;Offentlig sektor
no
kirke_kostra, Den norske kirke, statskirken, Dnk, medlemmer, dåp, konfirmasjon, vigsler, begravelser, gudstjenester, nattverd, kirkekollekt, bispedømmer, driftsutgifter, sysselsatteKOSTRA, Religion og livssyn, Kultur og fritid, Offentlig sektor
false

Den norske kirke2011

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Flere til gudstjeneste

I flere år har det vært nedgang i gudstjenestedeltakelsen i Den norske kirke. Tallene for 2011 viser derimot en økning på nær 3 prosent, eller 164 000 flere deltakere enn i 2010. Andelen dåpshandlinger og kirkelige vielser er imidlertid synkende.

Over 6,2 millioner personer var til stede ved gudstjenestene i Den norske kirke i fjor. I gjennomsnitt var det 96 deltakere på hver gudstjeneste i 2011, litt høyere deltakelse enn året før. Tallet på avholdte gudstjenester i 2011 var på samme nivå som foregående år, 65 600 gudstjenester.

Selv om det totale antall gudstjenester var stabilt, viser det seg at tallet på gudstjenester på søndager og helligdager gikk noe ned, mens gudstjenester utenom søndager og helligdager økte i antall. Noe av økningen i disse gudstjenestene skyldes tidebønnsgudstjenester som ikke er talt med i tidligere års statistikk. Flere gudstjenester på andre dager enn søndag og helligdag viser seg også i økt deltakelse, 75 400 flere deltakere på disse gudstjenestene i 2011 i forhold til året før. Til sammen var det nær 1,3 millioner deltakere ved gudstjenestene på hverdager, som utgjør drygt 20 prosent av all gudstjenestedeltakelse. Bortsett fra Hamar og Nord-Hålogaland hadde alle bispedømmer økt deltakelse på hverdagsgudstjenestene.

Den norske kirke (Dnk). Deltakere på gudstjenester, etter bispedømme. 2011

Fullere kirker på julaften

Nær 580 000 deltok i julaftengudstjenestene viser tallene for 2011. Dette tilsvarer en økning på 7 prosent, eller 36 500 flere deltakere, sammenlignet med året før. Det gir et gjennomsnitt på 258 deltakere per julaftengudstjeneste. Tilsvarende tall for 2010 var 241. Antall gudstjenester 24. desember har holdt seg stabilt de senere årene. Økningen i deltakelsen ved julaftengudstjeneste viser seg i alle bispedømmene, særlig i Bjørgvin som hadde over 7 000 flere deltakere enn i 2010. Deltakelsen på gudstjenestene julaften har gått ned hvert år siden 2006, men tallene for 2011 viser et brudd i trenden med årlige lavere tall.

Flere til nattverd

Totalt var det godt over 1,2 millioner nattverdsgjester i 2011, nær 75 000 flere enn i 2010. Dette er det høyeste tallet på nattverdsdeltakere på flere år. Det ble holdt nattverd i 45 prosent av alle gudstjenestene, det vil si 29 650 gudstjenester med nattverd i 2011. Dette gir et gjennomsnitt på 41 nattverdsdeltakere per nattverdsgudstjeneste. Tilsvarende tall var 39 året før.

Antallet konfirmanter øker

For tredje år på rad øker tallet på konfirmerte i Den norske kirke. Nær 42 600 ble konfirmert i Den norske kirke i 2011. Det er 575 flere konfirmanter enn året før. Selv om antall konfirmasjoner i kirken økte i fjor, ser vi likevel at andelen konfirmerte i forhold til totalt antall 15-åringer faller. I 2011 ble 65 prosent av 15-åringene konfirmert i kirken. Andelen falt dermed med 0,1 prosentpoeng fra 2010 til 2011.

Andelen konfirmerte varierer i de ulike bispedømmene. I Møre bispedømme står konfirmasjonen sterkt, 84 prosent av alle 15-åringene i dette bispedømmet ble konfirmert i Den norske kirke i 2011. Lavest andel finner vi i Oslo bispedømme med 40 prosent av alle 15-åringene.

Den norske kirke (Dnk). Døpte og konfirmerte. 2005-2011

Svak nedgang i kirkelig dåp og vielser

Dåp viser samme tendens som årene før med færre døpte i Den norske kirke. I 2011 ble det utført nær 40 000 dåpshandlinger. Dette utgjør en nedgang på drygt 1 100 fra året før. Andelen døpte i forhold til antall fødte var i fjor på 66 prosent, mot 67 prosent i 2010. Denne andelen har sunket samtidig med at fødselstallene gikk ned i samme periode.

Etter 2008, med 10 500 vielser, har tallet på kirkelige vielser gått litt nedover hvert år. Av i alt 23 100 ekteskap som ble inngått i 2011, var det 8 600 par som giftet seg i Den norske kirke. Totalt antall inngåtte ekteskap har også gått ned de siste årene.

Flere inn- og utmeldelser

1 750 meldte seg inn i Den norske kirke i 2011. Det er om lag 60 prosent økning, eller 650 flere innmeldelser enn i 2010. 7 050 personer meldte seg ut av Den norske kirke i 2011. Dette er en oppgang på om lag 7 prosent fra året før, eller 480 flere utmeldelser. Ved årsskiftet 2011/2012 var 77 prosent av befolkningen medlem av Den norske kirke.

Ikke bare kirkelige handlinger og gudstjenester

Soknene i Den norske kirke driver også blant annet omfattende arbeid innenfor dåps- og trosopplæring, barne- og ungdomsarbeid og diakoni samt andre aktiviteter i tilknytning til kirken. Om lag 19 000 deltok på babysang eller småbarnsang i 2011, det samme antallet som året før. På ulike konserter, musikkandakter og andre kulturarrangement var det totalt 1,5 millioner besøkende. I 2011 kom det inn til Den norske kirke totalt nær 289 millioner kroner gjennom offer, kollekt, givertjeneste og andre innsamlinger. Dette gir 46 kroner per deltaker per gudstjeneste.

Om tallgrunnlaget

Statistikken baserer seg på skjemaet ”Årsstatistikk for Den norske kirke” sendt inn via KOSTRA-portalen til SSB. Populasjonen for statistikken er en fulltelling blant alle geografisk registrerte sokn som skal rapportere tjenestestatistikk. For 2011-årgangen er alle sokn med i statistikken, det vil si at 1 252 sokn har rapportert og danner grunnlaget for statistikken. Se også rapporteringssiden for KOSTRA Kirke.

Tabeller:

Fant du det du lette etter?

Du har slått av Javascript. Du kan sende oss en tilbakemelding på informasjon@ssb.no.

Send e-post til SSB