10007
/kultur-og-fritid/statistikker/kirke_kostra/arkiv
10007
Færre til gudstjeneste
statistikk
2010-06-16T10:00:00.000Z
Kultur og fritid;Offentlig sektor
no
kirke_kostra, Den norske kirke, statskirken, Dnk, medlemmer, dåp, konfirmasjon, vigsler, begravelser, gudstjenester, nattverd, kirkekollekt, bispedømmer, driftsutgifter, sysselsatteKOSTRA, Religion og livssyn, Kultur og fritid, Offentlig sektor
false

Den norske kirke2009

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Færre til gudstjeneste

I løpet av 2009 ble det avholdt totalt 67 000 gudstjenester i Den norske kirke, og over 6,2 millioner var til stede på disse gudstjenestene. Dette er om lag 100 000 færre deltakere enn i 2008. Gudstjenestene hadde i gjennomsnitt 93 deltakere.

Det var antall gudstjenester på søn- og helligdager som gikk mest ned, med 940, mens tallet på gudstjenester avholdt utenom søn- og helligdager økte med nær 400. Selv om det er avholdt flere gudstjenester på hverdager, har totalt antall deltakere også gått ned på disse gudstjenestene.

Gudstjenestedeltakelse utenom søn- og helligdager, etter bispedømme og tid. 2007-2009

Søndagsgudstjenester mer populære i nord

På bispedømmenivå ser det ut til at bildet blir noe mer nyansert. Alle bispedømmene hadde nedgang i antall gudstjenester på søn- og helligdager, men de tre nordligste bispedømmene hadde en økning i antall deltakere på gudstjenestene som ble avholdt slike dager. Størst økning hadde Sør-Hålogaland, med 12 000 personer. Tallet på gudstjenester utenom søn- og helligdager har økt i sju bispedømmer, i fem av disse bispedømmene har også tallet på deltakere på gudstjenester utenom søn- og helligdager økt. Størst økning i deltakertallet på slike gudstjenester har det vært i Bjørgvin og Møre.

Færre døpt og flere konfirmert

I 2009 ble det utført nær 42 000 dåpshandlinger i Den norske kirke. Det er en nedgang fra 2008 på snaut 700. Andelen døpte i forhold til antall fødte var på 67,8 prosent, mens andelen i 2008 var 70,4 prosent. Totalt antall fødte økte med 1 300 fra året før.

41 900 ble konfirmert i Den norske kirke i 2009, 230 flere enn i 2008. Det var også flere 15-åringer i 2009 enn i 2008, og i forhold til det totale antallet 15-åringer falt andelen kirkelige konfirmasjoner med 0,4 prosentpoeng.

10 000 par giftet seg i Den norske kirke i 2009. Etter flere år med stabile vigselstall representerer dette 500 færre vigsler enn i 2008. I 2009 ble det registrert vel 38 000 gravferder i Den norske kirke. Dette svarer til om lag 92 prosent av antall døde i 2009.

Innmeldte og utmeldte 2005-2009 i Den norske kirke

Flere utmeldte av Den norske kirke

10 800 personer meldte seg ut, mens knapt 1 800 meldte seg inn i Den norske kirke i 2009. Det er en økning i antall utmeldelser på om lag 50 prosent fra året før, mens antall innmeldte samme år ble nær doblet. Ved årsskiftet 2009/2010 var 79,2 prosent av befolkningen medlem av Den norske kirke. Flere utmeldte og nedgang i medlemstallet kan sees i sammenheng med Kirkevalget 2009.

Ikke bare gudstjenester

Soknene i Den norske kirke driver også blant annet omfattende arbeid innen dåpsopplæring, barne- og ungdomsarbeid og diakoni, samt andre aktiviteter i tilknytning til kirken: ulike konserter, musikkandakter og andre kulturarrangement. I 2009 var det 1,4 millioner besøk på slike arrangement.

Om tallgrunnlaget

Statistikken baserer seg på skjema ”Årsstatistikk for Den norske kirke” sendt inn via KOSTRA-portalen til SSB. Populasjonen for statistikken er en fulltelling blant alle geografisk registrerte sokn som skal rapportere tjenestestatistikk. For 2009-årgangen er 99,5 prosent av alle sokn med i statistikken, det vil si at 1 250 sokn har rapportert og danner grunnlaget for statistikken. Se også ssb.no/kostra/kirke .

Tabeller:

Fant du det du lette etter?

Du har slått av Javascript. Du kan sende oss en tilbakemelding på informasjon@ssb.no.

Send e-post til SSB