Samfunnsspeilet, 2012/4

Tidsbruk 2010

Utendørs 2½ time - menn mer enn kvinner

Publisert:

Hvor lenge vi er utendørs i løpet av dagen, finner vi også svar på i tidsbruksundersøkelsene. I 2010 var vi 2½ time utendørs per døgn, men kvinner nesten en time mindre enn menn. Barn er mest utendørs, ungdom minst. Vi er mest utendørs på lørdager og i juli. De som bor i Oslo-området, og de som bor i Nord-Norge, er like mye utendørs. Og hundeeiere er mer ute enn andre.

I Tidsbruksundersøkelsen 2010 ble deltakerne stilt spørsmål om hvor lenge de var utendørs i løpet av de to dagene de førte oversikt over sin tidsbruk. Det er en vanlig oppfatning at det er viktig å være mye utendørs og på den måten få frisk luft. Det er mye helse i en daglig spasertur, og naturen kan være et middel mot både stress, søvnløshet og depresjon.

Tidsbruksundersøkelser

Statistisk sentralbyrå har gjennomført tidsbruksundersøkelser hvert tiende år siden begynnelsen av 1970-tallet. Et representativt utvalg av befolkningen fører en form for dagbok over sine gjøremål og sitt samværsmønster i to døgn. Utvalget omfatter individer, ikke husholdninger. Dagene er spredt over tolv måneder, slik at vi får et gjennomsnittsbilde for hele året. En del bakgrunnsinformasjon hentes inn gjennom et innledningsintervju, og noe hentes fra offentlige registre.

I undersøkelsen i 2010 var dagboka delt inn i ti minutters intervaller, og for hvert intervall skulle deltakerne notere sine gjøremål med egne ord. I ettertid ble aktivitetene kodet etter en liste med omtrent 170 ulike kategorier. Det er altså ikke deltakerne selv, men de ansvarlige for undersøkelsen som avgjør hva som skal regnes som husholdsarbeid, fritid, personlige gjøremål og så videre. Når dette gjøres på samme måte fra gang til gang, kan vi studere endringer over tid og forskjeller mellom grupper. Kodingen av aktiviteter skjer i samsvar med praksis i andre europeiske land.

Undersøkelsene har variert noe med hensyn til deltakernes alder. De to første hadde en øvre aldersgrense på 74 år. Tall som viser endringer siden 1971, omfatter personer 16-74 år. Tall kun for 2010, gjelder aldersgruppen 9-79 år. For mer detaljert beskrivelse av tidsbruksundersøkelsene, se første artikkel i denne utgaven av Samfunnsspeilet ( Viktig kunnskap om befolkningens tidsbruk , Aina Holmøy).

Viktig å være utendørs i Norge

I et land som Norge, med mye vær og uvær, kan det være fristende å være mest mulig inne. På våre breddegrader får vi dessuten lite sollys i løpet av et år. Store deler av året er sola lavt på himmelen, og for deler av befolkningen er den borte hele døgnet i deler av vinterhalvåret. Sollyset er vår viktigste kilde til D-vitaminer, noe som gjør det ekstra viktig å være mye utendørs.

Mange forskningsrapporter, både norske og utenlandske viser at det i stor grad er en positiv sammenheng mellom det å være ute i friluft og god helse. Bischoff, Markussen, Reiten (2007) sier at « nordmenns forhold til natur og friluftsliv har vært gjenstand for mye forskning innen etnologi, filosofi, sosiologi etc. Vi er sosialisert inn i friluftsliv fra vi er barn, og betydningen av å være ute i naturen enten det nå er en del av vår utdanning (barnehage, skole osv.) eller det er på eget initiativ i fritiden, synes å være udiskutabel

Figur 1. Andel som er utendørs i ulike tidsperioder i løpet av et døgn, etter kjønn. 2010. Prosent

Figur 1. Andel som er utendørs i ulike tidsperioder i løpet av et døgn, etter kjønn. 2010. Prosent

I denne artikkelen prøver vi å finne noen mønstre i hva som skiller dem som er mye ute fra dem som er mer innendørs.

2 timer og 38 minutter var vi utendørs i løpet av et gjennomsnittsdøgn i 2010. Det vil si at vi var 21 timer og 22 minutter innendørs. Nordmenn var med andre ord litt over 10 prosent av døgnet utendørs. Fjerner vi søvnperioden, som gjennomsnittlig er 8 timer og 5 minutter, var vi utendørs 17 prosent av den våkne tiden i løpet av et døgn.

Kvinner er mindre ute enn menn

Kvinner er mindre utendørs enn menn. Mens menn i gjennomsnitt var 3 timer og 5 minutter ute i løpet av døgnet i 2010, var kvinner 2 timer og 9 minutter utendørs. Det vil si at menn var nærmere en time mer ute per døgn enn kvinner.

I gjennomsnitt var 8 prosent av deltakerne i Tidsbruksundersøkelsen 2010 ikke utendørs i det hele tatt i løpet av et døgn. 17 prosent var ute minst 5 timer per dag. 28 prosent av kvinnene var enten ikke ute i det hele tatt, eller under en halv time ute, mot 19 prosent av mennene (se figur 1). 41 prosent av mennene og 27 prosent av kvinnene var utendørs minst tre timer per døgn. 22 prosent av mennene og 12 prosent av kvinnene var utendørs minst 5 timer.

Barn er mest utendørs, unge minst

I alle aldersgrupper var det 10 prosent eller færre som ikke har vært ute i det hele tatt i løpet av døgnet. Andelen var 6 prosent blant 9-15-åringer og 10 prosent blant 67-79-åringene (se tabell 1). Ser vi på et litt større tidsspenn, får vi klarere forskjeller. Av 9-15-åringene har 21 prosent vært ute mindre enn 1 time inkludert dem som ikke har vært ute i det hele tatt, mot 33 prosent av 16-24-åringene. Til sammenligning hadde 30 prosent av 67-79-åringene vært utendørs mindre enn 1 time.

På den annen side finner vi at 39 prosent av barna (9-15 år) var ute i 3 timer eller mer. Av de unge (16-24 år) var 30 prosent ute i 3 timer eller mer og av de eldste (67-79 år) 34 prosent.

Gjennomsnittlig tid utendørs per døgn var 2 timer og 50 minutter for barn i alderen 9-15 år, mens den var 2 timer og 31 minutter for 16-24-åringene, som var nest minst utendørs av aldersgruppene. Minst tid utendørs hadde 67-79-åringene, 2 timer og 25 minutter.

De aller yngste er mest ute

Ser vi nærmere på barn og unge, viser det seg at det var de aller yngste av dem som var mest ute (se tabell 2). Kun 12 prosent av 9- og 10-åringene var ute mindre enn 1 time per døgn, og 25 prosent var ute i 5 timer eller mer. Blant 17-18-åringer var 36 prosent ute mindre enn 1 time, mens 12 prosent er ute i 5 timer eller mer.

Figur 2. Tid utendørs en gjennomsnittsdag, etter bosted og kjønn. Alder 9-79 år. 2010. Timer og minutter

Figur 2. Tid utendørs en gjennomsnittsdag, etter bosted og kjønn. Alder 9-79 år. 2010. Timer og minutter

Gjennomsnittlig tid utendørs viser den samme tendensen. Mens gjennomsnittstida utendørs var 2 timer og 42 minutter per døgn for aldersgruppen 9-20 år samlet, var gjennomsnittet for 9-10-åringer 3 timer og 21 minutter. Blant 17-18-åringer var gjennomsnittet 2 timer og 10 minutter, altså 1 time og 11 minutter mindre. Minst tid utendørs hadde jenter i alderen 17-18 år, med 2 timer og 2 minutter. Mest tid hadde gutter i alderen 9-10 år, med 3 timer og 38 minutter.

Menn som bor i spredtbygde strøk, er mest utendørs

Blant mennene er det en klar sammenheng mellom tiden tilbrakt utendørs i løpet av døgnet og bostedet. De som bodde i spredtbygde strøk, var mest utendørs, og de som bodde i de store byene, var minst utendørs (se figur 2). For kvinner derimot, var det liten forskjell i tiden som brukes ute enten de bodde i de store byene eller i spredtbygde strøk. Forskjellen mellom menn og kvinner var derfor størst i spredtbygde strøk. Her var forskjellen på 1 time og 49 minutter. I de store byene var forskjellen mellom kjønnene 27 minutter.

Figur 3. Tid utendørs en gjennomsnittsdag, blant yrkesaktive og ikke-yrkesaktive, etter kjønn. Alder 20-59 år. 2010. Timer og minutter

Figur 3. Tid utendørs en gjennomsnittsdag, blant yrkesaktive og ikke-yrkesaktive, etter kjønn. Alder 20-59 år. 2010. Timer og minutter

Yrkesaktive mer ute enn ikke-yrkesaktive

Figur 3 viser tid utendørs per døgn blant yrkesaktive og ikke-yrkesaktive i aldersgruppen 20-59 år. De yngste og de eldste, grupper der de fleste ikke er yrkesaktive, holdes utenfor.

Yrkesaktive var utendørs nesten en halv time mer enn ikke-yrkesaktive i 2010. Også her var forskjellen størst blant mennene, ikke-yrkesaktive var 40 minutter mindre utendørs enn de yrkesaktive. Blant kvinnene var forskjellen etter yrkesaktivitet nokså liten. Yrkesaktive menn var en time mer ute i løpet av døgnet enn ikke-yrkesaktive kvinner.

Noen arbeider mye utendørs

Tid utendørs har også en sammenheng med type yrke og yrkesstatus. De som jobber innenfor jordbruk, skogbruk og fiske, samt håndverkere, prosess- og maskinoperatører, transportarbeidere og yrker uten krav til utdanning (manuelle yrker), var mest utendørs i løpet av døgnet i 2010. De var ute omtrent tre timer og tre kvarter, som var over en time mer enn personer med andre yrker (se tabell 3). En hovedforklaring er mest sannsynlig at de i større grad enn andre arbeider utendørs.

Elever/studenter og hjemmearbeidende var over 1½ time mindre utendørs per døgn enn dem med manuelle yrker. Andre yrkesgrupper som var særlig lite utendørs, var administrative ledere, politikere og personer med akademiske yrker.

Menn var mer utendørs enn kvinner innenfor alle yrkesstatusgruppene. Forskjellen var særlig stor for pensjonister/trygdete, der menn var ute mer enn 3 timer per døgn, mens kvinner var ute under 2 timer. Kvinnenes tid utendørs tilsvarte 59 prosent av den tiden menn tilbrakte utendørs i denne gruppen. Blant dem med manuelle yrker var forskjellen mellom kjønnene på samme nivå, da kvinnene var utendørs 58 prosent av det mennene var. Også her har nok type arbeid en vesentlig betydning.

Figur 4. Tid brukt utendørs i løpet av et døgn, etter ukedag og kjønn. Alder 9-79 år. 2010. Timer

Figur 4. Tid brukt utendørs i løpet av et døgn, etter ukedag og kjønn. Alder 9-79 år. 2010. Timer

Mest utendørs på lørdager

Både menn og kvinner var mest utendørs på lørdager. Mens vi var ute 3 timer og 2 minutter på lørdager, var vi ute 2 timer og 42 minutter på søndager i 2010 (se figur 4). Selv om tiden utendørs var nokså lik de ulike hverdagene, var vi kortest tid ute på tirsdager, 2 timer og 21 minutter. Menn tilbrakte mer tid ute enn kvinner alle dagene i uka.

Figur 5. Andel som ikke er utendørs, uten- dørs 3-5 timer og 5 timer eller mer en gjennomsnittsdag, etter måneder. Alder 9-79 år. 2010. Prosent

Figur 5. Andel som ikke er utendørs, uten- dørs 3-5 timer og 5 timer eller mer en gjennomsnittsdag, etter måneder. Alder 9-79 år. 2010. Prosent

Juli er utemåneden

Det er stor forskjell på hvor mye nordmenn er utendørs en gjennomsnittsdag i ulike deler av året. Mens 36 prosent var utendørs 5 timer eller mer i juli, og 31 prosent var det i juni, var kun 7 prosent like mye utendørs i desember og 8 prosent i januar. En lignende tendens finner vi blant dem som var utendørs 3-5 timer, men her var forskjellene mellom sommermånedene og vintermånedene ikke like store (se figur 5).

Andelen som ikke var utendørs i det hele tatt i løpet av døgnet, viser motsatt tendens. Andelen var lavest i juli, og juni, med henholdsvis 4 og 5 prosent. Høyest var andelen i januar med 12 prosent og desember med 11 prosent. Disse klare forskjellene i hvor lenge man er ute i vintermånedene og sommermånedene har naturlig nok med vær- og temperaturforhold å gjøre.

Mens den norske befolkning er utendørs daglig 1 time og 53 minutter i vintermånedene i gjennomsnitt, er vi ute 3 timer og 47 minutter i sommermånedene. Vi er altså dobbelt så mye utendørs per døgn om sommeren som om vinteren.

Like mye utendørs i Oslo/Akershus som i Nord-Norge

Man skulle kanskje tro at de som bor nord i landet, er mindre utendørs enn de som bor sør i landet, på grunn av fordelingen av sol og varme. Tallene viser imidlertid ikke noen helt klare forskjeller.

De som bor i Agder/Rogaland, var mest utendørs per døgn i 2010, 2 timer og 53 minutter, fulgt av Vestlandet med 2 timer og 47 minutter, Hedmark/Oppland med 2 timer og 40 minutter og den delen av landet som betegnes som Østlandet ellers (Buskerud, Telemark, Øst- og Vestfold) med 2 timer og 37 minutter. Nederst på lista lå Akershus/Oslo med 2 timer og 31 minutter, Nord-Norge med 2 timer og 29 minutter og Trøndelag med 2 timer og 24 minutter.

Selv om det er de to nordligste landsdelene som ligger nederst på lista, er det likevel bare 2 minutters forskjell mellom Nord-Norge og Oslo/Akershus. I praksis er dette ikke noen forskjell å legge vekt på.

I vintermånedene var de som bor i de to nordligste landsdelene, minst utendørs, fulgt av Hedmark/Oppland (se tabell 4). I denne årstiden var det befolkningen på Vestlandet som var mest utendørs. Om våren var det folk i Agder/Rogaland som var mest utendørs, mens det igjen var de fra Nord-Norge og Trøndelag som var minst ute.

De som bodde på Østlandet ellers (Buskerud/Telemark og Øst- og Vestfold), var mest utendørs i sommermånedene, fulgt av Agder/Rogaland og Hedmark/Oppland. I Nord-Norge og på Vestlandet var folk minst ute i denne delen av året. I Agder/Rogaland og Vestlandet var de mest ute om høsten. Da var personer fra Akershus/Oslo og Østlandet ellers minst utendørs.

Det er altså store variasjoner i utetid etter landsdeler og årstider. Nordlendingene er minst ute både sommer og vinter, men er blant dem som er mest ute om høsten. De fra Agder/Rogaland er av dem som er mest ute av alle vår, sommer og høst, men ligger på landsgjennomsnittet om vinteren.

Mest utendørs i ferien

Hvor mye man er utendørs, er avhengig av hva man gjør i løpet av dagen. De som var aller mest utendørs, er ferierende, både menn og kvinner. Dette har nok sammenheng med at man da i stor grad er fri til å gjøre hva man vil. Dessuten legges ferien helst til sommermånedene, med varme og mye sol. Likevel var menn omtrent en time mer enn kvinner utendørs i ferien i 2010. Etter ferier var det helg og fridager vi var mest utendørs, men nesten en time mindre enn i ferien (se tabell 5).

Under sykdom er man naturlig nok minst utendørs. Menn var likevel mer enn en halv time mer utendørs under sykdom enn kvinner var.

De dagene de hadde inntektsgivende arbeid, var menn og kvinner under ett omtrent 2 ½ time utendørs. Menn var likevel over en time mer utendørs enn kvinner. De som var på skole eller studerte, var også i underkant av 2 ½ time utendørs disse dagene. Også i den gruppen er menn mer utendørs enn kvinner.

Mer ute med hund

Undersøkelsen viser at i 2010 hadde 19 prosent hund i husholdningen, og at 8 prosent av befolkningen gikk tur med hund en gjennomsnittsdag. Da brukte de i gjennomsnitt 56 minutter, altså litt under en time, på å lufte hunden per døgn, det vil si var utendørs.

De som hadde hund i husholdningen, var 36 minutter mer utendørs per døgn enn dem som ikke hadde hund. Vi ser en slik tydelig forskjell i de fleste aldersgrupper. 55-66-åringer med hund var 1 time og 21 minutter mer utendørs enn dem som ikke hadde hund (se tabell 6).

Bare 9-15-åringer hadde mer tid utendørs per døgn blant dem som ikke hadde hund, enn blant dem som hadde hund i husholdningen. Dette er en statistikk som kanskje kan være grei å vise til for foreldre som blir utsatt for press fra sine barn om å kjøpe hund, med forsikring om at barnet eller barna skal gå tur med hunden hver eneste dag.

Referanser

Bischoff, Markussen, Reiten (2007): Friluftsliv og helse , Høgskolen i Telemark.

Vaage, Odd Frank (2012): Tidene skifter. Tidsbruk 1971-2010 , Statistiske analyser 125, Statistisk sentralbyrå.

Tabeller:

Kontakt