Norsk mediebarometer, 2010

Stadig flere leser avis på Internett

Publisert:

Stadig flere avislesere finner veien til Internett, men det er likevel få som helt velger bort papirutgaven. I 2010 leste 16 prosent kun nettaviser, mens 27 prosent leste nyheter både på papir og Internett. Den samlede andelen avislesere holder seg nokså stabil.

Andelen som leser trykte aviser en gjennomsnittsdag, har sunket fra 78 prosent i 2001 til 64 prosent i 2010. Lesing av nyheter i nettavis har i samme periode økt fra 10 til 43 prosent. Det viser SSBs mediebruksundersøkelser.

Denne utviklingen har medført at andelen som bare leser trykte aviser, har sunket fra 69 prosent i 2001 til 37 prosent i 2010. I samme periode har andelen som kun leser aviser på nett, vokst fra 2 til 16 prosent, mens de som både leser trykte aviser og nettaviser, har økt sin andel fra 9 til 27 prosent. Andelen som leser avis totalt, det vil si enten trykt avis eller nettavis, har holdt seg rundt 80 prosent i hele perioden.

1 Lesing av trykt avis og nettavis 2001-2010 en gjennomsnittsdag. 9-79 år. Prosent
 
  Trykt avis 1 Nettavis 2 Enten trykt avis eller nettavis Bare trykt avis Bare nettavis Både trykt avis og nettavis Antall svar
 
2001 78 10 79 69 2 9 1 804
2002 77 12 79 67 2 10 1 856
2003 77 17 80 63 4 14 1 814
2004 75 19 79 60 4 15 1 998
2005 74 27 81 54 7 20 1 818
2006 74 31 82 51 8 23 1 833
2007 72 34 81 47 8 25 1 777
2008 68 35 77 42 9 26 1 975
2009 65 40 78 38 13 27 1 780
2010 64 43 80 37 16 27 1 789
 
1   Andelen som har lest trykt avis. Disse kan også ha lest nettavis.
2   Andelen som har lest nettavis. Disse kan også ha lest trykt avis.
Kilde:  Statistisk sentralbyrås mediebruksundersøkelse 2010.

Flest mannlige nettavislesere

Det er betydelig flere menn enn kvinner som leser nettaviser i løpet av en dag. Til gjengjeld er det en mye større andel kvinner enn menn som bare leser trykte aviser. Andelen som leser aviser sett under ett, er noe større blant menn enn blant kvinner.

2 Lesing av trykt avis og nettavis, etter kjønn og alder en gjennomsnittsdag. 2010. Prosent
 
  Trykt avis Nettavis Enten trykt avis eller nettavis Bare trykt avis Bare nettavis Både trykt avis og nettavis Antall svar
 
Menn 65 51 83 31 18 34  899
Kvinner 63 35 77 42 14 21  890
               
9-15 år 41 9 44 35 2 6  202
16-24 år 48 58 78 20 29 28  254
25-44 år 57 61 84 23 27 34  582
45-66 år 80 39 88 49 8 31  529
67-79 år 84 21 85 65 1 19  222
 
Kilde:  Statistisk sentralbyrås mediebruksundersøkelse 2010.

Mer enn én av fire unge leser bare avisenes nettutgaver

Blant personer mellom 16 og 24 år er det betydelig flere som leser nettaviser enn trykte aviser i løpet av en dag. Det er også flere som leser nettaviser i gruppen 25-44 år. I de andre aldersgruppene er det motsatt. Andelen avislesere på nett er størst blant 25-44-åringene og minst blant barn (9-15 år) og eldre (67-79 år). Mens 29 prosent i alderen 16-24 år bare leser avis på Internett, gjelder dette kun 1 prosent av dem i alderen 67-79 år. I aldersgruppen 25-44 år leser mer enn én av tre både trykte aviser og nettaviser en gjennomsnittsdag. Det er blant de eldre vi finner flest standhaftige lesere av trykte aviser. Men også i denne aldersgruppen ser vi nå en tendens til at flere benytter seg av avistilbudet på Internett.Kontakt