Stabil andel TV-seere, flere leser nettaviser

Publisert:

Færre leste trykte aviser og flere leste nettaviser per døgn i 2016 enn året før, ifølge nye tall fra Norsk mediebarometer. Andelen TV-seere er stabil. Vi bruker mer tid på internett, og sosiale medier er fremdeles i framgang.

Det har vært noe nedgang i lesing av trykte aviser per døgn blant personer i alderen fra 9 til 79 år fra 2015 til 2016. I 2016 leste 39 prosent av befolkningen én eller flere trykte aviser en gjennomsnittsdag mot 42 prosent ett år tidligere. Denne utviklingen har pågått lenge. I 1997 var andelen papiravislesere på 84 prosent. Lesing av nettaviser har steget noe (se figur 1). Leserandelen en gjennomsnittsdag var 56 prosent i 2016, mot 51 prosent i 2015. Dette resulterer i at andelen avislesere totalt per dag har holdt seg temmelig lik, med 73 prosent i 2016 mot 72 prosent i 2015. 

67 prosent ser på TV

Andelen som ser på TV-sendingene en gjennomsnittsdag, medregnet sendingene på internett, har i mange år holdt seg nokså stabil, på i overkant av 80 prosent. De seinere åra har det imidlertid vært en nedgang. Det gjelder imidlertid ikke siste år. Andelen var 67 prosent både i 2016 og i 2015. Det har ikke vært noen stor forandring verken mellom menn og kvinner eller mellom aldersgruppene. TV-seing via internett, det vil si at man ser på TV-programmer som vises på internett samtidig som de vises i de ordinære TV-sendingene, er foreløpig ingen reell konkurrent til vanlig TV-seing. Mens 63 prosent så TV-sendingene på vanlig TV, var det 12 prosent som så sendingene på Internett. Tiden vi ser på TV har hatt en økning siste år. Mens gjennomsnittlig TV-seing per dag var på 107 minutter i 2015, var den økt til 112 minutter i 2016. 

Figur 1. Andel av befolkningen (9-79 år) som har brukt ulike massemedier en gjennomsnittsdag

1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Trykte aviser 84 81 81 77 78 77 77 75 74 74 72 68 65 64 63 55 51 49 42 39
Nettaviser 12 17 19 27 31 34 35 40 43 48 49 52 54 51 56
Vanlig TV 84 83 84 82 85 85 84 83 85 83 82 80 80 82 81 76 73 72 63 63
Nett-TV 0 1 1 1 1 2 3 11 12
Internett totalt 7 10 18 27 35 35 42 44 55 60 66 71 73 77 80 80 85 88 87 89
Trykte bøker 17 18 19 20 22 23 23 23 25 24 23 23 27 24 27 25 25 25 23 25
Elektroniske bøker 1 2 1 2 2 2 2

Økt tid på internett og sosiale medier

Andelen som bruker internett i løpet av en dag, har økt mye de seinere åra. Det gjelder også siste år. Andelen internettbrukere per dag var på 87 prosent i 2015 og 89 prosent i 2016. Tiden vi bruker på internett har økt noe, fra 127 minutter i 2015 til 140 minutter i 2016. Aldri før har befolkningen brukt så mye tid i gjennomsnitt på nettet per dag. Økningen gjelder både menn og kvinner, og for alle over 15 år. Det er 16–24-åringer som er de mest ivrige brukerne, med 4 timer og 5 minutter per døgn. Av dem som er på internett i løpet av en gjennomsnittsdag, hadde 72 prosent i 2016 vært innom Facebook, og 50 prosent hadde vært innom andre sosial medier. Bruken av sosiale medier har økt betydelig siste år. 48 prosent av nettbrukerne hadde brukt banktjenester, mens 10 prosent hadde bestilt eller kjøpt varer en gjennomsnittsdag.

35 prosent spilte digitale spill en gjennomsnittsdag i 2016. I aldersgruppen 9–12 år var andelen 83 prosent. Barn og unge bruker i gjennomsnitt omtrent én time på dette per dag. Det er særlig smarttelefon som brukes til digitale spill.

Økt bruk av strømmete lydfiler og video-/filmmedier

70 prosent av de som hørte på lydmedier en gjennomsnittsdag i 2016, hørte på strømmete lydfiler fra internett. Fem år tidligere var denne andelen på 35 prosent. Andelen som bruker CD-spillere, er derimot på vei nedover. Mens det var 93 prosent av lytterne som brukte CD-spiller i 2003, var det kun 12 prosent i 2016. Andelen som lytter på lydmedier totalt sett, har holdt seg omtrent på samme nivå som året før, og var i 2016 på 37 prosent. 

Andelen som bruker video-/filmmedier per døgn, har tidligere endret seg lite. Etter at betalte strømmetjenester via internett har kommet med i undersøkelsen fra 2012, som for eksempel Netflix, har brukerandelen av videomedier økt. I 2015 var andelen på 21 prosent. I 2016 var den på 26 prosent. Hele 70 prosent av disse var strømmet betalte videofiler, DVD/Blu-ray ble brukt av 6 prosent og harddiskopptaker, også kalt PVR, ble brukt av 11 prosent. I tillegg var det 27 prosent av seerne som hadde sett på strømmete arkivprogram som var vist på TV samme dag.

57 prosent har DAB-radio

Andelen radiolyttere i løpet av en gjennomsnittsdag har sunket noe siste år. Det var ingen forskjell mellom 2015 og 2016, med 59 prosent. På samme måte som for TV har lytting på radiosendinger via internett liten betydning for tallene. Mens 55 prosent lyttet på vanlig radio, var det 11 prosent som lyttet på nettradio mens programmene samtidig ble sendt over eteren. 25 prosent av befolkningen hørte på DAB-radio i løpet av et døgn i 2016, omtrent det samme som året før. 

Figur 2. Andel som hadde tilgang til ulike elektroniske tilbud i hjemmet

1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Internett 36 52 60 63 64 66 74 79 83 85 91 93 92 95 96 96 96 97
DVD-/bluray-spiller 26 43 61 75 80 84 87 86 87 83 79 79 75 73 70
Harddiskopptaker 24 26 29 38 41 43 45 49 50 52
DAB-radio 18 18 21 22 28 32 44 53 57
Nettbrett 37 61 70 75 74
Smarttelefon 57 73 80 85 89
Elektronisk bok 11 19 17 16 16

52 prosent hadde tilgang til harddiskopptaker i husholdningen i 2016, mot 50 prosent foregående år (se figur 2). 97 prosent hadde internett i husholdningen, omtrent det samme som året før. 57 prosent hadde DAB-radio i 2016, som er en økning fra 53 prosent i 2015. 44 prosent av befolkningen hadde ett eller flere papiravisabonnement i husholdningen i 2016, en nedgang fra 50 prosent i 2015. I aldersgruppen 67–79 år hadde 78 prosent av befolkningen avisabonnement, mens andelen var på 22 prosent blant 20–24-åringer. 15 prosent hadde betalt nettavisabonnement i 2016, mot 12 prosent året før. 

2 prosent leser e-bøker

Andelen som leste trykte bøker en gjennomsnittsdag, var 17 prosent i 1997. De seinere åra har andelen økt. I 2016 var andelen 25 prosent, litt mer enn året før. Derimot var det kun 2 prosent som leste elektronisk bok i løpet av et døgn. Slår vi disse andelene sammen, var det totalt 26 prosent som leste bøker en gjennomsnittsdag. 

Andelen som leser ukeblader og tegneserieblader en gjennomsnittsdag, har endret seg lite fra 2015 til 2016. Det samme gjelder andelen som leser tidsskrift/fagblad. Andelen brukere av disse mediene, har sunket gradvis de seinere åra. Lesing av slike blader på internett har relativt liten betydning for den totale leserandelen.  

Kontakt