Kulturbruk i Oslo

Oslo-folk leser mer bøker enn andre

Publisert:

Innbyggerne i hovedstaden leser mer bøker og går oftere på kino, teater og utstilling enn folk i resten av landet. Likevel bruker de folkebiblioteket mindre flittig enn andre, og de går sjeldnere på konsert enn innbyggerne i de andre store byene.

Dette fremgår av rapporten Oslo-befolkningens bruk av kulturtilbud , der SSB har sett på kulturbruken blant befolkningen i Oslo fra 1991 til 2008, sammenlignet med andre store byer (Bergen, Trondheim og Stavanger) og landet i sin helhet. Tallene er hentet fra landsdekkende undersøkelser om kulturbruk SSB har gjennomført i dette tidsrommet.

Andel som har lest bok på fritida en gjennomsnittsdag blant dem som bor i Oslo, andre store byer og i landet totalt. Alder 9-79 år. 1991-2008. Prosent

Leser oftere bøker

Andelen som leser bok på fritida i løpet av en gjennomsnittsdag har i hele perioden fra 1991 til 2008 vært større blant befolkningen i Oslo enn i landet totalt. På 1990-tallet var andelen boklesere i de andre store byene på nivå med Oslo, men etter 2000 har de sakket akterut i forhold til hovedstaden. I 2008 var andelen boklesere på fritida på 31 prosent i Oslo, mot 26 prosent i andre store byer og 23 prosent i landet totalt.

Til tross for at Oslo-folk leser mye bøker, er de mindre flittige til å ta i bruk folkebibliotekene. Gjennomsnittlig besøkte hver Oslo-borger disse bibliotekene 4,3 ganger i året i perioden 1991-2008. I de andre store byene var det tilsvarende tallet 5,8, og i landet totalt besøkte hver innbygger et folkebibliotek i snitt 5,4 ganger i året.

Oftere på kino og teater, mindre på konsert

I gjennomsnitt går Oslos befolkning på mer enn 20 kulturbesøk per år, mot 19 i andre store byer og 16 i landet totalt. De går blant annet oftere på kino, teater og opera enn innbyggerne i de andre store byene og i landet totalt.

Til tross for at Oslo-folk er flittige brukere av en rekke kulturtilbud, går de klart mindre på konsert enn innbyggerne i de andre store byene. I 2008 gikk hver Oslo-borger på 3,4 konserter, mens folk fra de andre store byene var på 5,0 konserter. Tallet for Oslo har også vært klart lavere i hele perioden 1991-2008. På landsbasis gikk hver innbygger på 2,9 konserter i løpet av 2008.

Forskjeller på Øst og Vest

I tillegg til at Oslo skiller seg ut på en rekke områder i forhold til resten av landet, er det også klare forskjeller innad i hovedstaden. I de østlige bydelene går flere på kulturfestivaler, mens innbyggerne i vest oftere går på teater, dans og opera. Bruken av kulturtilbud er lavere blant Oslos innbyggere med innvandrerbakgrunn enn blant de øvrige innbyggerne.

Kontakt