Norsk mediebarometer 2013

Like mange leser avis på nettet som på papir

Publisert:

På en gjennomsnittsdag i 2001 leste 10 prosent aviser på Internett. Tolv år senere var andelen kommet opp i 52 prosent. 51 prosent leste papirutgavene samme år, mot 78 prosent i 2001. Synkende interesse for å lese papiraviser ser vi også ved at stadig færre abonnerer på avis.

Fra 2012 til 2013 var det liten økning i andelen nettavislesere. Andelen var 49 prosent i 2012 og 52 prosent i 2013. 27 prosent leste avisnyheter både på papir og nett i 2013. Dette kommer frem i SSBs mediebruksundersøkelser.

En av fire leser bare trykte aviser

Andelen som bare leser trykte aviser en gjennomsnittsdag, har sunket fra 69 prosent i 2001 til 24 prosent i 2013. I samme periode har andelen som bare leser nettaviser, økt fra 2 til 25 prosent, mens andelen som både leser trykte aviser og nettaviser, har økt fra 9 til 27 prosent. Andelen som generelt leser aviser, det vil si enten papir- eller nettaviser, var 76 prosent i 2013. Denne andelen har bare hatt liten nedgang siden 2001, da andelen var 79 prosent.

Flest mannlige nettavislesere

Det er fremdeles en betydelig større andel menn enn kvinner som leser nettaviser i løpet av en dag. Til gjengjeld er det en høyere andel kvinner enn menn som bare leser trykte aviser. Andelen som leser aviser, sett under ett, er like stor for begge kjønn.

Fire av ti unge leser bare nettaviser

Blant personer mellom 16 og 24 år er det mer enn dobbelt så mange som leser nettaviser, enn som leser trykte aviser i løpet av en dag, 61 prosent mot 26 prosent. I aldersgruppen 25-44 år er det også en stor overvekt av nettavislesere i forhold til papiravislesere, 70 prosent mot 42 prosent. Andelen nettavislesere er lavest i aldersgruppen 9-15 år, med 20 prosent, og i gruppen 67-79 år, med 25 prosent.

Mens 40 prosent i alderen fra 16 til 24 år bare leser aviser på Internett, gjelder dette bare 4 prosent av dem mellom 67 og 79 år. Blant personer mellom 25 og 66 år leser omtrent én av tre både papir- og nettaviser en gjennomsnittsdag. Det er blant de eldre vi finner flest standhaftige lesere av trykte aviser: Blant 67-79-åringene er det 83 prosent som leser trykte aviser.

Andelen med avisabonnement synker

I 2008 var det 72 prosent av befolkningen som hadde ett eller flere avisabonnement i husholdningen. I 2013 var tilsvarende andel 58 prosent. Disse tallene er et ytterligere uttrykk for at avislesing på papir er i tilbakegang. I 2013 var det bare 26 prosent i aldersgruppen 20-24 år som hadde avisabonnement i husholdningen sin. Blant 67-79-åringene var denne andelen derimot på 88 prosent.

Kontakt