Statistiske analyser 117

Kulturstatistikk 2009

Publikasjonen Kulturstatistikk 2009 gir tal og opplysningar frå 17 ulike område knytte til kultur. Denne årlege publikasjonen presenterer ei oversikt over hovudtrekk for kulturen, ikkje i ord, tonar og bilete, men i tal.

Kulturstatistikk 2009 syner at i det var 12,7 millionar kinobesøk i 2009. Teaterbesøka syner nedgang, medan nokre fleire har vore på konsertbesøk. Festivalar er framleis populært, det same er museum, som har hatt over 10 millionar besøk årleg over fleire år. På landsbasis har besøket og utlånstala i folkebiblioteka halde seg nokolunde stabilt det siste året. Dei offentlege kronene til kultur aukar, og hushalda i Noreg brukar stadig litt større del av total forbruksutgift til kultur og fritid. Kvar nordmann såg på fjernsyn 148 minutt ein gjennomsnittsdag i 2009, tre minutt lenger enn året før. Litt over halvparten høyrer på radio ein gjennomsnittsdag. Det er òg registrert fleire freda kulturminne enn førre året, og litt fleire idrettsanlegg er oppdaterte i idrettsanleggsbasen. I tillegg til endringar det siste året, viser publikasjonen tal for endringar over fleire år.

Om publikasjonen

Tittel

Kulturstatistikk 2009

Ansvarleg

Liv Taule

Serie og -nummer

Statistiske analyser 117

Utgivar

Statistisk sentralbyrå

Omslagsdesign

Siri Boquist

Emne

Kultur

ISBN (elektronisk)

978-82-537-8000-9

ISSN

1892-7521

Tal sider

199

Om Statistiske analyser

Statistiske analyser formidler statistikk til en bred leserkrets. Du skal kunne forstå det meste av innholdet uten å ha spesialkunnskaper om statistikk og metode. Her publiseres analyser av statistikk om et allment tilgjengelig og gjerne populært emne.

Kontakt