Vi trener mer enn før

Publisert:

Fire av fem nordmenn trente minst én gang i uka i 2016. Andelen som trener ukentlig, har økt med nær 20 prosentpoeng de siste femten årene. Aktivitetsnivået har økt mest blant eldre.

Ifølge Levekårsundersøkelsen 2016 oppgir 83 prosent av befolkningen i alderen 16 år eller eldre at de trener minst én gang i uka. Sammenlikner vi med tidligere målinger, er aktivitetsnivået i befolkningen klart høyere enn før: I 2001 var det 66 prosent som trente ukentlig, mens andelen var 73 prosent i 2004 og 2007. 

Figur 1

Figur 1. Andel av befolkningen 16 år og eldre som trener eller mosjonerer, etter hyppighet

Hver tyvende trener aldri

Bare 5 prosent trener eller mosjonerer aldri. Denne andelen er mer enn halvert siden 2001. Dette er i tråd med Levekårsundersøkelsen om helse som viser at nordmenns levevaner blir stadig bedre. 

Unge mer aktive enn eldre

Som tidligere er unge mer aktive enn eldre. Mens mer enn 80 prosent av personer i aldersgruppen 16-66 år trener ukentlig, gjelder dette 75 prosent av dem som er over 67 år. Andelen som aldri mosjonerer, ligger mellom 2 og 5 prosent i aldersgruppene mellom 16 og 66 år, mot 12 prosent i den eldste aldersgruppen. 

Figur 2

Figur 2. Andel av befolkning 16 år eller eldre som trener eller mosjonerer, etter hyppighet og alder. 2016

Eldre er mer aktive enn før

Samtidig har aktivitetsnivået blant eldre økt over tid, både blant menn og kvinner. Andelen kvinner over 67 år som trener ukentlig, har økt fra 51 prosent i 2001 til 73 prosent i 2016. Blant menn i samme aldersgruppe har andelen økt fra 61 til 77 prosent. I 2001 var det 26 prosent i denne aldersgruppen som oppga at de aldri mosjonerte, noe som er mer enn dobbelt så mange som i 2016.

Den vanligste treningsaktiviteten blant de eldste er raske turer: Over 60 prosent har gått rask tur det siste året. En del eldre driver også med aktiviteter som sykling, langrenn og styrketrening. Om lag 15 prosent har drevet med hver av disse aktivitetene. Kontaktidrett og høyintensitetstrening som ballspill, kampsport og jogging er mindre vanlige blant eldre.

Figur 3

Figur 3. Andel av befolkningen 16 år og eldre som har drevet med ulike aktiviteter siste 12 md., etter type aktivitet

Styrketrening øker mest, færre går på ski

Raske turer er også den mest utbredte formen for mosjon i befolkningen som helhet. 73 prosent oppgir å ha gått raske turer i løpet av de siste 12 månedene. Andre vanlige aktiviteter er styrketrening (40 prosent), jogging (39 prosent) og andre utendørsaktiviteter som sykling (36 prosent) og langrenn (35 prosent). Styrketrening er den aktiviteten som har økt mest over tid. Om lag 40 prosent hadde drevet med styrketrening i 2013 og 2016, mot 24 prosent i 2004. Jogging har også blitt mer utbredt i samme periode. 

Selv om sykling og langrenn er populære aktiviteter, er andelen som har drevet med dette mindre enn ved tidligere målinger. Mens 35 prosent oppga å ha gått på skitur i 2016, var andelen 44 prosent i 2004. Andelen som har vært på sykkeltur, varierer mellom 36 og 47 prosent i perioden 2004-2016, men viser ikke en systematisk nedgang. Forskjeller i værforhold fra år til år kan være en faktor som påvirker andelen som driver med slike utendørsaktiviteter.

Mange unge trener med treningsapparater

Nytt i 2016 er at det er stilt spørsmål om spinning eller annen kondisjonstrening med treningsapparater. Én av tre har drevet med slik trening i befolkningen som helhet. Denne treningsformen er populær både blant menn og kvinner, men er mer utbredt blant unge enn blant eldre. I den yngste aldersgruppen, 16-24 år, er det 53 prosent av mennene og 62 prosent av kvinnene som har drevet slik trening det siste året.

Figur 4

Figur 4. Andel som har trent spinning, på tredemølle eller med treningsapparat, etter kjønn og alder. 2016

Unge menn spiller fotball og golf, unge kvinner sverger til håndball

Kvinner og menn trener omtrent like mye, men det er forskjeller i type treningsaktivitet. Menn driver oftere enn kvinner med ballspill, mens kvinner oftere enn menn driver med dans og med gruppetrening som aerobic, yoga eller liknende. Det er også en større andel menn enn kvinner som driver med golf. Det er blant menn i aldersgruppen 16-24 år at man finner den største andelen golfspillere: 11 prosent av menn i denne aldersgruppen har spilt golf de siste 12 månedene, mot 4 prosent i befolkningen som helhet. Unge menn er også den gruppen som er mest aktive innenfor andre typer ballspill og lagidrett. Et unntak er håndball der unge kvinner er mer aktive enn menn. 

Hvor man bor, har lite å si for treningsvanene

Tar vi for oss bostrøk spesielt, er det små forskjeller i andelen som trener eller mosjonerer ukentlig. En noe større andel trener ukentlig i tettsteder med mer enn 100 000 innbyggere enn i mindre sentrale strøk. Det er også relativt små forskjeller i aktivitetsnivå mellom landsdeler, men det er i Trøndelag at man finner den største andelen som trener ukentlig.

 Høyt utdannede trener mer

Det er en klar sammenheng mellom utdanningsnivå og fysisk aktivitet. Mens 90 prosent av dem som har utdanning på universitets- eller høyskolenivå trener ukentlig, gjelder det samme for 75 prosent av dem som har utdanning på grunnskolenivå. Det er også forskjeller i fysisk aktivitet etter selvdefinert økonomisk status. Det er flest studenter og yrkesaktive som trener ukentlig, mens det er flest som aldri trener eller mosjonerer blant uføre og pensjonister. Samtidig er aktivitetsnivået høyt også i disse gruppene: 76 prosent av pensjonistene og 70 prosent av uføre mosjonerer minst én gang i uka.

Mer om Levekårsundersøkelsen 2016

Levekårsundersøkelsen er en intervjuundersøkelse blant et representativt utvalg av den norske befolkningen som er 16 år eller eldre. Undersøkelsen har ingen øvre aldersgrense. Undersøkelsen gjennomføres som telefonintervju, og i 2016 ble det trukket et utvalg bestående av rundt 11 500 personer. I alt 6 859 personer svarte på undersøkelsen, noe som tilsvarer en svarprosent på 60.

Se også Om statistikken for definisjoner.