38634
/jord-skog-jakt-og-fiskeri/statistikker/jt1999/hvert-10-aar
38634
Finnmark: Gjennomsnittsbruket opp i 160 dekar
statistikk
2001-02-27T10:00:00.000Z
Jord, skog, jakt og fiskeri
no
jt1999, Jordbruksteljing (opphørt), gardbrukarar, bønder, gardsbruk, driftseiningar, bruksstorleik, driftsbygningar, jordbruksareal, jordbruksmaskinar, husdyrbruk, hagebruk, veksthus, odelsrett, landbruksutdanning, tilleggsnæringarLandbrukstellinger , Jord, skog, jakt og fiskeri
false

Jordbruksteljing (opphørt)1999

Denne statistikken er nedlagd, sjå teljinga frå 2010: Landbruksteljing

Innhald

Publisert:

Du er inne i ei arkivert publisering.

Gå til den nyaste publiseringa

Finnmark: Gjennomsnittsbruket opp i 160 dekar

Gjennomsnittlig areal i drift økte med 65 dekar til 160 dekar fra 1989 til 1999. Dette tilsvarer en økning på 65 prosent, og størrelsen på gjennomsnittsbruket i Finnmark hevdet seg godt i landssammenheng. Gjennomsnittsbruket i landet hadde 147 dekar i drift i 1999.

Det er de klimatiske forutsetningene som er årsakene til at driftsenhetene i Finnmark er så vidt store. Mens en i andre deler av landet har både to og flere gode innhøstinger, er mulighetene for dette mindre i Finnmark. Dette må kompenseres med større areal.

I alt var det 106 000 dekar jordbruksareal i drift i Finnmark i 1999. Nærmere 80 prosent av arealet var fulldyrket eng til slått og beite. Annet åker- og hageareal var på rundt 8 000 dekar og ble i hovedsak benyttet til produksjon av grønnfôrvekster. Overflatedyrket areal var på 14 000 dekar.

Uendret antall husdyr - færre husdyrbruk

Antall husdyr har med unntak av verpehøner endret seg lite siden 1989. Antall bruk med husdyr har derimot gått sterkt tilbake. Antall bruk med storfe gikk tilbake 20 prosent til 269 bruk, mens antall bruk med sau ble nær halvert til 262 bruk.

Færre enn 700 bruk i drift

I 1999 var det i alt 658 driftsenheter med minst 5 dekar jordbruksareal i drift. Dette var rundt 350 færre enn ti år tidligere. I mer enn halvparten av Finnmarkskommunene var det 20 eller færre bruk med areal i drift.

Antall bruk med mindre enn 50 dekar i drift gikk tilbake fra 453 til 140, mens de gjenværende brukene ble større. Antall enheter med minst 200 dekar økte fra 150 til over 200 i 1999.

750 årsverk

I alt ble det utført arbeidsinnsats tilsvarende 750 årsverk på driftsenhetene i Finnmark i 1998/1999. På halvparten av driftsenhetene var arbeidsinnsatsen på ett årsverk eller mer, mens nesten hvert tredje bruk hadde arbeidsinnsats på mindre enn et halvt årsverk.

Yngre bønder

Gjennomsnittsalderen sank fra 51,7 år i 1989 til 48,9 år i 1999. Det var andelen brukere på 60 år og eldre som gikk tilbake, mens andel brukere mellom 40 og 59 år økte fra 44 prosent til 53 prosent. Tellingen viste også at hver fjerde finnmarksbonde var enslig, noe færre enn i 1989. I hele landet var 20 prosent av brukerne enslige, og ingen andre fylker hadde så stor andel enslige bønder som Finnmark.

Andre resultater

Jordbrukstellingen spenner vidt i kartlegging av ulike forhold i jordbruksnæringen, og det er for omfattende å kommentere alle resultatene her. Det vises til tabellvedlegg under, og "Tall for den enkelte kommune" til venstre for mer informasjon. Ved henvendelse til Statistisk sentralbyrå er det mulig å få hentet ut flere opplysninger, eller å få resultatene gruppert på andre måter.

Tabeller: