38642
/jord-skog-jakt-og-fiskeri/statistikker/jt1999/hvert-10-aar
38642
Nordland: Ni av ti landbruksbygg eldre enn ti år
statistikk
2001-02-18T10:00:00.000Z
Jord, skog, jakt og fiskeri
no
jt1999, Jordbruksteljing (opphørt), gardbrukarar, bønder, gardsbruk, driftseiningar, bruksstorleik, driftsbygningar, jordbruksareal, jordbruksmaskinar, husdyrbruk, hagebruk, veksthus, odelsrett, landbruksutdanning, tilleggsnæringarLandbrukstellinger , Jord, skog, jakt og fiskeri
false

Jordbruksteljing (opphørt)1999

Denne statistikken er nedlagd, sjå teljinga frå 2010: Landbruksteljing

Innhald

Publisert:

Du er inne i ei arkivert publisering.

Gå til den nyaste publiseringa

Nordland: Ni av ti landbruksbygg eldre enn ti år

800 driftsbygninger ble oppført på 1990-tallet. Dette tilsvarer 10 prosent av alle driftsbygningene i Nordlandsjordbruket. 1 300 bygninger ble ellers ombygd eller påbygd i samme periode. Det viser endelige tall fra Jordbrukstelling 1999.

Rundt regnet halvparten av driftsbygningene ble oppført før 1970. Til sammen ble det registrert 6 900 driftsbygninger med totalt 1,3 millioner kvadratmeter grunnflate på bruk med jordbruksareal i drift. Knapt 350 bygninger hadde hele eller vesentlige deler av grunnflaten ubenyttet. Den ubenyttede grunnflaten var på 39 000 kvadratmeter.

Færre bruk og økt jordleie

Antall bruk med areal i drift gikk tilbake fra 5 500 i 1989 til 3 800 i 1999, en nedgang på 31 prosent. Jordbruksareal i drift, derimot, økte med rundt 10 prosent til 580 000. Det er overflatedyrka areal som har stått for størsteparten av økningen, og det er strengere krav til areal for spredning av husdyrgjødsel og endring i reglene for tilskuddsutbetaling framfor reell arealøkning som er hovedårsaken til endringen.

Leid areal var i 1999 på 226 000 dekar, og utgjorde 39 prosent av alt areal i drift. I 1989 var det leide arealet på 172 000 dekar, noe som tilsvarte 33 prosent av arealet. Over halvparten av det leide arealet ble leid uten noen form for skriftlig kontrakt. Av arealet med kontraktbundet leie, var mest areal leid for fem år eller lenger. I 1999 ble det betalt 6,1 millioner kroner for jordleia, noe som tilsvarte en gjennomsnittlig leiepris på 54 kroner per dekar.

5 200 årsverk

I alt ble det utført arbeidsinnsats tilsvarende 5 200 årsverk på gårdsbrukene med jordbruksareal i drift i Nordland. På seks av ti bruk var den samlede arbeidsinnsatsen på ett årsverk eller mer, og på hvert femte bruk var arbeidsinnsatsen mindre enn et halvt årsverk.

450 000 dekar fulldyrket eng

Fulldyrket eng til slått og beite utgjorde knapt 80 prosent av de i alt 580 000 dekar som var i drift. Fulldyrket eng på 10 år eller mer og eng mellom fem og ni år utgjorde hver rundt 30 prosent av det fulldyrkede engarealet.

Gjødslingspraksisen endret seg vesentlig fra 1989 til 1999. Langt færre brukere tilførte enga større mengder fosfor i 1999 enn ti år før. For nitrogen tilførte en større andel av brukerne i 1999 en midlere mengde gjødsel på mellom 10 og 14 kg nitrogen per dekar.

Landbruksutdanning

På vel ett av tre bruk i Nordland hadde en eller begge brukere landbruksutdanning. Det var flest menn som hadde slik utdanning, og de fleste hadde utdanning på agronomnivå eller høyere. Det var klart flere i 1999 som har landbruksutdanning enn i 1989. Da var det en landbruksutdannet gårdbruker på mindre enn hvert fjerde bruk med areal i drift.

Andre resultater

Jordbrukstellingen spenner vidt i kartlegging av ulike forhold i jordbruksnæringen, og det er for omfattende å kommentere alle resultatene her. Det vises til tabellvedlegg under, og "Tall for den enkelte kommune" til venstre for mer informasjon. Ved henvendelse til Statistisk sentralbyrå er det mulig å få hentet ut flere opplysninger, eller å få resultatene gruppert på andre måter.

Tabeller: