38644
/jord-skog-jakt-og-fiskeri/statistikker/jt1999/hvert-10-aar
38644
Aust-Agder: Fire av ti bruk driver ikke jorda lenger
statistikk
2001-02-12T10:00:00.000Z
Jord, skog, jakt og fiskeri
no
jt1999, Jordbruksteljing (opphørt), gardbrukarar, bønder, gardsbruk, driftseiningar, bruksstorleik, driftsbygningar, jordbruksareal, jordbruksmaskinar, husdyrbruk, hagebruk, veksthus, odelsrett, landbruksutdanning, tilleggsnæringarLandbrukstellinger , Jord, skog, jakt og fiskeri
false

Jordbruksteljing (opphørt)1999

Denne statistikken er nedlagd, sjå teljinga frå 2010: Landbruksteljing

Innhald

Publisert:

Du er inne i ei arkivert publisering.

Gå til den nyaste publiseringa

Aust-Agder: Fire av ti bruk driver ikke jorda lenger

Endelige tall fra Jordbrukstelling 1999 viser at fire av ti bruk i Aust-Agder har lagt ned jordbruksdrifta i løpet av de siste ti årene. Det meste av jorda på disse brukene ble leid inn av andre, slik at jordbruksarealet ikke viser samme nedgang.

De endelige tallene fra tellingen viser at antall bruk med areal i drift har gått tilbake fra 2 100 i 1989 til 1 300 i 1999, en reduksjon på 41 prosent. Det var de minste brukene med mindre enn 50 dekar i drift som stod for nedgangen. I 1989 hadde 62 prosent av brukene mindre enn 50 dekar jordbruksareal i drift, og i 1999 var andelen sunket til 34 prosent.

Mer leiejord

Nesten to av tre bruk leide jordbruksareal i tillegg til eget areal. I 1999 ble 58 000 dekar eller nesten halvparten av alt areal i drift innleid. I 1989 ble 35 prosent av arealet innleid, og det var under halvparten av brukene som leide areal.

70 prosent av jordbruksarealet var fulldyrket eng til slått og beite, og en femtedel av enga var ti år eller eldre. Kornarealet utgjorde 10 prosent av alt areal i drift i 1999. Dette var noe mindre enn i 1989.

1 200 årsverk

I alt ble det utført arbeidsinnsats tilsvarende 1 200 årsverk på driftsenhetene i Aust-Agder. På 600 bruk var den samla arbeidsinnsatsen mindre enn et halvt årsverk, mens vel 400 enheter hadde arbeidsinnsats på ett årsverk eller mer. Av de i alt 2 300 brukerne (medregnet ektefeller og samboere) arbeidet 480 minst 1 500 timer på bruket. I 1989 arbeidet 700 av brukerne 1 500 timer eller mer på bruket.

Færre nye traktorer

20 prosent av traktorene var nyere enn ti år i 1999. I 1989 var 38 prosent av traktorene nyere enn ti år. Traktorene blir større og kraftigere, og i 1999 hadde nesten 60 prosent av dem firehjulstrekk. I 1989 var under halvparten av traktorene firehjulstrekkere.

Andre resultater

Jordbrukstellingen spenner vidt i kartlegging av ulike forhold i jordbruksnæringen, og det er for omfattende å kommentere alle resultatene her. Det vises til tabellvedlegg under, og "Tall for den enkelte kommune" til venstre for mer informasjon. Ved henvendelse til Statistisk sentralbyrå er det mulig å få hentet ut flere opplysninger, eller å få resultatene gruppert på andre måter.

Tabeller: