38646
/jord-skog-jakt-og-fiskeri/statistikker/jt1999/hvert-10-aar
38646
Vest-Agder: Flere yngre gårdbrukere
statistikk
2001-02-11T10:00:00.000Z
Jord, skog, jakt og fiskeri
no
jt1999, Jordbruksteljing (opphørt), gardbrukarar, bønder, gardsbruk, driftseiningar, bruksstorleik, driftsbygningar, jordbruksareal, jordbruksmaskinar, husdyrbruk, hagebruk, veksthus, odelsrett, landbruksutdanning, tilleggsnæringarLandbrukstellinger , Jord, skog, jakt og fiskeri
false

Jordbruksteljing (opphørt)1999

Denne statistikken er nedlagd, sjå teljinga frå 2010: Landbruksteljing

Innhald

Publisert:

Du er inne i ei arkivert publisering.

Gå til den nyaste publiseringa

Vest-Agder: Flere yngre gårdbrukere

Endelige tall fra Jordbrukstelling 1999 viser at gjennomsnittsalderen på gårdbrukerne i Vest-Agder har gått ned fra 50,8 år i 1989 til 47,8 år i 1999. Andelen gårdbrukere yngre enn 40 år ble større mens andelen brukere 60 år og eldre ble mindre.

Tellingen viser også at hver femte gårdbruker er enslig. Dette er en noe lavere andel enn i 1989.

Færre bruk og mer leiejord

De endelige tallene fra tellingen viser at antall bruk med areal i drift har gått tilbake fra 3 200 i 1989 til 2 000 i 1999, en nedgang på 37 prosent. Det var de minste brukene med mindre enn 50 dekar i drift som stod for nedgangen. I 1989 hadde 59 prosent av brukene mindre enn 50 dekar jordbruksareal i drift, og i 1999 sank andelen til 34 prosent.

Nesten to av tre bruk leide jordbruksareal i tillegg til eget areal. I 1999 ble 92 000 dekar eller 46 prosent av alt areal i drift innleid. I 1989 ble 37 prosent av arealet innleid, og det var under halvparten av brukene som leide areal.

Mer flesk og mindre egg

Tallet på verpehøner gikk sterkt tilbake fra 1989 til 1999. I 1999 var det 94 000 høner i Vest-Agder, 45 000 færre enn ti år tidligere. På den andre siden økte antall avlssvin fra 800 i 1989 til 1 400 i 1999. I samme periode ble det også registrert flere sauer. I 1999 var det i 26 000 sauer ett år og eldre, en økning på 27 prosent eller 5 700 dyr siden 1989. Antall storfe økte fra 24 000 i 1989 til 26 000 i 1999. Det var noen færre melkekuer, men desto flere andre storfe.

Med unntak av bruk med avlssvin, har det vært nedgang i antall bruk med andre husdyr. Nedgangen har vært størst for bruk med storfe, hvor det i 1999 var 400 færre bruk enn ti år tidligere.

1 900 årsverk

I alt ble det utført arbeidsinnsats tilsvarende 1 900 årsverk på driftsenhetene i Vest-Agder. På 800 bruk var den samla arbeidsinnsatsen på ett årsverk eller mer, mens 750 enheter hadde arbeidsinnsats på mindre enn et halvt årsverk. Av de i alt 3 500 brukerne (medregnet ektefeller og samboere) arbeidet 800 minst 1 500 timer på bruket. I 1989 arbeidet 900 av de i alt 5 500 brukerne 1 500 timer eller mer på bruket.

Andre resultater

Jordbrukstellingen spenner vidt i kartlegging av ulike forhold i jordbruksnæringen, og det er for omfattende å kommentere alle resultatene her. Det vises til tabellvedlegg under, og "Tall for den enkelte kommune" til venstre for mer informasjon. Ved henvendelse til Statistisk sentralbyrå er det mulig å få hentet ut flere opplysninger, eller å få resultatene gruppert på andre måter.

Tabeller: