38650
/jord-skog-jakt-og-fiskeri/statistikker/jt1999/hvert-10-aar
38650
Nord-Trøndelag: Fire av fem traktorer eldre enn 10 år
statistikk
2001-01-30T10:00:00.000Z
Jord, skog, jakt og fiskeri
no
jt1999, Jordbruksteljing (opphørt), gardbrukarar, bønder, gardsbruk, driftseiningar, bruksstorleik, driftsbygningar, jordbruksareal, jordbruksmaskinar, husdyrbruk, hagebruk, veksthus, odelsrett, landbruksutdanning, tilleggsnæringarLandbrukstellinger , Jord, skog, jakt og fiskeri
false

Jordbruksteljing (opphørt)1999

Denne statistikken er nedlagd, sjå teljinga frå 2010: Landbruksteljing

Innhald

Publisert:

Du er inne i ei arkivert publisering.

Gå til den nyaste publiseringa

Nord-Trøndelag: Fire av fem traktorer eldre enn 10 år

Endelige tall fra Jordbrukstelling 1999 viser at fire av fem traktorer i Nord-Trøndelag var eldre enn 10 år. I 1989 var rundt tre av fem traktorer eldre enn ti år. I tellingsåret var det 10 700 traktorer på enheter med minst 5 dekar jordbruksareal i drift i fylket.

Antall traktorer på enheter med areal i drift har gått noe ned i Nord-Trøndelag siden 1989. Da var det 12 000 traktorer, mens det i 1999 var 10 700. Hovedårsaken til nedgangen har mest sammenheng med at antall bruk med areal i drift har gått tilbake. Gjennomsnittlig var det 1,9 traktor per bruk i 1989 og 2,1 traktorer per bruk ti år senere.

Utviklingen går mot større og kraftigere traktorer. I 1999 hadde annenhver traktor firehjulstrekk, mens det i 1989 var dobbelt så mange tohjulstrekkere som firehjulstrekkere.

Færre bruk og økt jordleie

Antall bruk med areal i drift har gått tilbake fra 6 200 i 1989 til 5 000 i 1999, en reduksjon på 19 prosent. Jordbruksareal i drift har økt med rundt 40 000 dekar til 885 000. Jordleie griper om seg i Nord-Trøndelag som i andre fylker, og økningen var i tiårsperioden på nesten 50 prosent. Leiearealet var på 194 000 dekar i 1999, og utgjorde 22 prosent av totalt areal i drift. I 1989 utgjorde leiearealet 15 prosent av arealet. Det meste av jordleia var kontraktbunden leie på 5 år eller mer. I 1999 ble det betalt 21,5 millioner kroner for jordleia, noe som tilsvarer en gjennomsnittlig leiepris på 143 kroner per dekar.

75 prosent av arbeidet utført av brukerne

I alt ble det utført arbeidsinnsats tilsvarende 7 000 årsverk på gårdsbruka med jordbruksareal i drift i Nord-Trøndelag. På 3 100 bruk var den samla arbeidsinnsatsen på ett årsverk eller mer. På 1 200 enheter var arbeidsinnsatsen mindre enn et halvt årsverk. 3 300 av de i alt 8 900 brukerne (medregnet ektefeller og samboere) arbeidet 1 500 timer eller mer på bruket. I 1989 arbeidet 4 300 av brukerne 1 500 timer eller mer på bruket.

Brukerne sto selv for 75 prosent av arbeidsinnsatsen i jord- og hagebruk. Familiemedlemmer sto for rundt 10 prosent og annen tilfeldig og fast hjelp for resten.

Brukbart med brannvarslingsanlegg

Av i alt 3 700 bruk med husdyr, hadde rundt 550 eller 15 prosent, godkjent brannvarslingsanlegg i ett eller flere av husdyrrommene. Dette gjør at husdyrbrukerne i Nord-Trøndelag ligger godt over landsgjennomsnittet på rundt 8 prosent.

Færre eldre brukere

Gjennomsnittsbrukeren i Nord-Trøndelag var 46,4 år i 1999. Dette er 0,4 år lavere enn i 1989. Andelen av bønder i 50-årene har økt fra 22 prosent i 1989 til 28 prosent i 1999. Samtidig har andelen av bønder eldre enn 60 år gått tilbake.

Andre resultater

Jordbrukstellingen spenner vidt i kartlegging av ulike forhold i jordbruksnæringen, og det er for omfattende å kommentere alle resultatene her. Det vises til tabellvedlegg under, og "Tall for den enkelte kommune" til venstre for mer informasjon. Ved henvendelse til Statistisk sentralbyrå er det mulig å få hentet ut flere opplysninger, eller å få resultatene gruppert på andre måter.

Tabeller