Notater 2014/06

Dokumentasjon av datagrunnlag og datainnsamling

Skogstatistikk

Det er samlet inn og offentliggjort skogstatistikk fra midten av 1800-tallet

Denne publikasjonen inneholder en beskrivelse av datagrunnlag, datainnsamling, klargjøring og publisering av offisiell skogstatistikk.

Disse hovedområdene blir beskrevet:

• Skogavvirkning

o Priser

o Hogstkvantum

• Skogkultur

o Skogplanting

o Ungskogpleie

• Skogsveibygging

o Bygging og ombygging

• Strukturen i skogbruket

o Produktivt skogareal og andre arealkategorier, etter eiendomsstørrelse

o Skogeiendommer med skogavvirkning siste år og siste 10 år, etter eiendomsstørrelse

o Skogeiendommer, etter eiendomsstørrelse

o Skogeiendommer med aktiv jordbruksdrift

o Ungskogpleie og skogplanting, etter eiendomsstørrelse

o Skogfondregnskapet, innestående, utbetalinger og innbetalinger

• Skogeiernes inntekt

o Skogeiernes inntekter, gjeld og formue

o Skogeiernes alder, kjønn og utdanningsnivå

• Landsskogtakseringen

o Stående kubikkmasse

o Årlig tilvekst

o Skogareal

• Totalregnskap for skogbruk og tjenester tilknyttet skogbruk

• Landbruksundersøkelse – skogbruk

o Arbeidsinnsats i skogbruket

o Skogavvirkning for salg

o Driftskostnader per m3o Bruttoinntekt fra tilleggsnæringer

o Antall skogeiendommer

o Produktivt skogareal

For hvert av disse områdene blir det gjort rede for hvordan datainnsamlingen er og har vært fra statistikken ble laget første gangen fram til i dag. Det blir også gjort rede for hva slags statistikk som har vært og blir publisert, og på hvilket regionalt nivå statistikken er presentert til ulike perioder. For hver av statistikkene blir det også gitt en kortfattet gjennomgang av feilretting og klargjøring av datagrunnlaget som samles inn. Det blir også gitt en kortfattet vurdering av kvaliteten.

Om publikasjonen

Tittel

Skogstatistikk. Dokumentasjon av datagrunnlag og datainnsamling

Ansvarlig

Hanne Haanæs

Serie og -nummer

Notater 2014/06

Utgiver

Statistisk sentralbyrå

Emne

Metoder og dokumentasjon

ISBN (elektronisk)

978-82-537-8864-7

Antall sider

28

Målform

Bokmål

Om Notater

I serien Notater publiseres dokumentasjon, metodebeskrivelser, modellbeskrivelser og standarder.

Kontakt