Mer hogst tross lavere priser

Publisert:

Skogeierne solgte 10,1 millioner kubikkmeter tømmer til industriformål i 2015. Det er 340 000 kubikkmeter mer enn i 2014. Vi må tilbake til slutten av 1980-årene for å finne høyere hogstkvantum.

Figur 1

Figur 1. Avvirket kvantum av industrivirke for salg

Skogeierne fikk i gjennomsnitt 339 kroner per kubikkmeter solgt tømmer i 2015, noe som er 10 kroner lavere enn året før. Prisen var lavere for både sagtømmer og massevirke. Skurtømmerprisen hadde en nedgang på 3 prosent, mens massevirke gikk ned med 2 prosent. Bruttoverdien av tømmeret solgt til industrien i 2015 utgjorde 3,4 milliarder kroner. Dette er omtrent på samme nivå som i 2014.

Figur 2

Figur 2. Gjennomsnittspris per kubikkmeter industrivirke for salg. Løpende kroneverdi og 2015-kroner

Mye gran

Tre fjerdedeler av hogstkvantumet i 2015 var gran, mens furutømmer utgjorde nesten en fjerdedel. Lauvtrevolumet utgjorde mindre enn 1 prosent. Dette er samme treslagsfordelingen som året før.

Over 40 prosent ble eksportert

Tømmereksporten i 2015 var på 4,0 millioner kubikkmeter. Det er 700 000 kubikkmeter mer enn året før. Nesten 2,6 millioner kubikkmeter av eksportvolumet i 2015 var massevirke. Det utgjør over 60 prosent av alt massevirke som ble hogd.

Mer ved til brensel

I tillegg til tømmeret som er solgt til industriformål, er det beregnet et vedforbruk basert på norsk virke på 2 millioner kubikkmeter i 2015. Dette er 200 000 kubikkmeter mer enn i 2014. Til sammen utgjorde tømmeravvirkningen til industri og ved 12,1 millioner kubikkmeter i 2015.

Kontakt