Statistiske analyser 108

Livsformer og rammebetingelser i endring

Levekår i landbruket 1995-2004

Livsformer og rammebetingelser i endring

Denne publikasjonen inneholder artikkelbidrag fra de fire prosjektene som til sammen utgjorde prosjektknippet Levekår i landbruket 2002, under to forskningsprogrammer i Norges forskningsråd: Marked og samfunn (2002-2005) og senere AREAL (2006-). Prosjektene involverte fem miljøer: Seksjon for demografi og levekårsforskning og Seksjon for primærnæringsstatistikk i Statistisk sentralbyrå (SSB), Norsk institutt for landbruksøkonomisk forskning (NILF) (i samarbeid med Norsk institutt for by- og regionforskning (NIBR) og Seksjon for primærnæringsstatistikk i SSB), Rogalandsforskning (nå IRIS AS) i Stavanger og Norsk senter for bygdeforskning i Trondheim.

Om publikasjonen

Tittel

Levekår i landbruket 1995-2004. Livsformer og rammebetingelser i endring

Ansvarlige

Anders Barstad, Kari Skrede

Serie og -nummer

Statistiske analyser 108

Utgiver

Statistisk sentralbyrå

Omslagsdesign

Siri Boquist

Emner

Jordbruk, Levekår

ISBN (elektronisk)

978-82-537-7586-9

ISSN

1892-7521

Antall sider

156

Målform

Bokmål

Om Statistiske analyser

Statistiske analyser formidler statistikk til en bred leserkrets. Du skal kunne forstå det meste av innholdet uten å ha spesialkunnskaper om statistikk og metode. Her publiseres analyser av statistikk om et allment tilgjengelig og gjerne populært emne.

Kontakt