Notater 2013/27

Dokumentasjon

Landbrukstelling 2010

Landbrukstelling 2010 omfattet en kombinert skjema- og registerbasert fulltelling av aktive jordbruksbedrifter og en registerbasert telling av alle landbruks¬eiendommer, uten hensyn til om det var jordbruksdrift eller ikke på eiendommen. Tellingen dekket både informasjon som Norge var forpliktet å rapportere til Eurostat ifølge EØS-avtalen og informasjon som skulle dekke nasjonale databehov.

Landbrukstelling 2010 ble gjennomført som en fulltelling av Statistisk sentralbyrå, seksjon for primærnæringsstatistikk. Tellingen var organisert som et eget prosjekt i seksjonen i perioden 2008-2012.

Tellingen omfattet følgende:

• En kombinert skjema- og registerbasert telling av alle aktive jordbruksbedrifter inkl. hagebruk

• En registerbasert telling av alle landbrukseiendommer, uten hensyn til om det var jordbruksdrift eller ikke på eiendommen

Tellingen dekket både informasjon som Norge var forpliktet å rapportere til Eurostat ifølge EØS-avtalen og nasjonale databehov.

I den skjemabaserte tellingen av aktive jordbruksbedrifter var alle som drev minst 5 dekar jordbruksareal per 31. juli 2010 opplysningspliktige. Det var dessuten fastsatt supplerende betingelser for å fange opp øvrige enheter med husdyrhold eller hagebruk over et visst omfang.

Statistisk sentralbyrå utarbeider årlig en Totalpopulasjon av jordbruksbedrifter med grunnlag i registeret for søknad om produksjonstilskudd i jordbruket og andre relevante administrative registre. Alle disse registrene dannet grunnlaget for tellings¬populasjonen.

Den viktigste administrative datakilden for jordbruksbedriftene var søknad om produksjonstilskudd i jordbruket. Denne datakilden ga blant annet opplysninger om bruken av jordbruksarealet og antall husdyr. For landbrukseiendommer var Landbruksregisteret og Matrikkelen de sentrale datakildene. I tillegg ble det benyttet data fra andre registre i SSB som Virksomhets- og foretaksregisteret, Befolknings¬registeret og Utdanningsbasen.

Den skjemabaserte datainnsamlingen omfattet tre skjematyper: Et hovedskjema som alle opplysningspliktige jordbruksbedrifter skulle fylle ut, et hagebruksskjema som ble fylt ut av alle enheter med hagebruk over definerte minstegrenser og et tilleggsskjema om jordbruksareal og husdyr som ble fylt ut av enheter som ikke søkte produksjons¬tilskudd i jordbruket. Det var i alt 46 624 opplysningspliktige jordbruksbedrifter, av disse drev 3 036 hagebruk over de definerte minstegrensene. 855 enheter søkte ikke produksjonstilskudd og fylte ut tilleggsskjemaet. Skjema ble sendt i posten til alle aktive jordbruksbedrifter. Oppgavegiverne hadde mulighet til å besvare skjemaene elektronisk via web-portalen Altinn. Andel oppgavegivere som benyttet webskjema var 24 prosent.

I SSB gjennomgikk skjemaene kontroll og oppretting i flere faser. Dataene ble både manuelt og maskinelt kontrollert. Maskinelle kontroller og opprettinger ble gjort i revisjonsapplikasjonen DynaRev. Det ble også utviklet et eget program for automatisk oppretting og imputering (AO-SAS), der imputeringen var basert på ”nærmeste nabo”- prinsippet samt registeropplysninger om enheten. Ca. 3 prosent av de opplysnings¬pliktige enhetene unnlot å levere skjema eller skjemaet uteble av andre årsaker. For disse enhetene ble opplysninger imputert ved hjelp av AO-SAS.

På grunn av forsinkelser i arbeidet med den skjemabaserte datainnsamlingen, konsistensproblematikk mv., ble arbeidet med landbrukseiendommer sterkt forsinket og mer avgrenset enn det som opprinnelig var planlagt. Basert på registerkoblinger og bruk av GIS-verktøy ble det likevel utført analyser som baner vei for mer løpende statistikk framover.

Publisering av foreløpige tellingsresultater via dagens statistikkmeldinger på ssb.no startet i desember 2010. De første endelige resultatene ble presentert juli 2011. I tillegg til publisering av strukturdata og statistikk basert på skjemadata har det i tellingen også blitt utviklet nye statistikker. Arealstatikk for landbrukseiendommer, fullstendig leiejordstatistikk og statistikk for omsetning på jordbruksbedrifter er nye statistikker fra tellingen. Alle publiserte statistikker fra tellingen vil være tilgjengelig i en samlepublikasjon.

Om publikasjonen

Tittel

Landbrukstelling 2010. Dokumentasjon

Ansvarlige

Reidar Steffenstorpet, Anne Snellingen Bye

Serie og -nummer

Notater 2013/27

Utgiver

Statistisk sentralbyrå

Emner

Landbrukstellinger , Metoder og dokumentasjon

ISBN (elektronisk)

978-82-537-8712-1

ISBN (trykt)

978-82-537-8711-4

Antall sider

27

Målform

Bokmål

Om Notater

I serien Notater publiseres dokumentasjon, metodebeskrivelser, modellbeskrivelser og standarder.

Kontakt