Årleg gjennomsnittleg hogstkvantum fordelt etter storleik på produktivt skogareal. Kubikkmeter

Tilbake til artikkelen

Årleg gjennomsnittleg hogstkvantum fordelt etter storleik på produktivt skogareal. Kubikkmeter
  1996 2015
Alle eigedomar 296 724
25-99 daa 111 313
100-249 daa 121 404
250-499 daa 144 499
500-999 daa 185 550
1 000-1 999 daa 290 664
2 000-4 999 daa 509 934
5 000-19 999 daa 1 363 2 007
Over 19 999 daa 7 184 8 708

Kontakt