Arbeidsinnvandringen fortsetter å falle

Publisert:

I alt innvandret 50 500 personer med ikke nordisk statsborgerskap til Norge i 2016. Flukt som innvandringsgrunn gikk mest opp mens arbeidsinnvandringen gikk mest ned. Familie var den vanligste innvandringsgrunnen i 2016.

Den årlige innvandringsstrømmen har variert over tid. I perioden 1990-2016 har 789 000 ikke-nordiske statsborgere kommet til Norge. Det var noen markerte svingninger i perioden som primært skyldtes økt antall flyktninger knyttet til krig og konflikter i ulike deler av verden. I 2005 kom det for første gang flere arbeidsinnvandrere enn personer som fikk beskyttelse. 2006 var et krysningspunkt, med arbeids- og familieinnvandring på omtrent samme nivå, og etter 2006 var det arbeidsinnvandringen som dominerte migrasjonsbildet frem til i fjor. Flyktningstrømmen til Europa høsten 2015 brakte mange flyktninger fra Syria til Norge og gjorde flukt til den nest største innvandringsgrunnen. Familieinnvandrere var med knapp margin den største gruppen i 2016. Denne type innvandring har holdt seg stabilt de siste tre årene på rundt 16 500 innvandringer.

Figur 1. Innvandringer, etter innvandringsgrunn og innvandringsår

I alt Arbeid Familie Flukt Utdanning Andre Uoppgitt
1990 11057 1029 4568 4277 975 208
1991 11091 1050 4391 4509 1057 84
1992 12236 1152 4896 4997 1139 51 1
1993 16775 1140 4768 9613 1210 44
1994 11348 1215 4242 4596 1225 70
1995 10222 1427 4335 3085 1296 79
1996 9676 1487 4622 1988 1485 94
1997 11546 1858 5872 2138 1574 104
1998 14364 2508 6782 3137 1834 103
1999 22247 2077 7481 10638 1954 97
2000 18968 1997 7610 7144 2131 86
2001 17370 2376 8388 4270 2238 98
2002 22688 2706 12850 4494 2526 112
2003 19814 2379 9226 5512 2605 92
2004 21252 4063 9247 5083 2758 101
2005 23963 6433 10458 3936 3034 102
2006 29628 11778 11344 3159 3237 110
2007 44408 21377 13768 5274 3875 114
2008 48817 23249 16925 4464 4057 122
2009 44657 17926 15295 6451 4237 136 612
2010 50648 23754 15009 6406 5274 132 73
2011 54553 26730 16273 5359 5817 374
2012 56749 25541 18132 7188 5430 458
2013 54521 23543 17447 7377 5854 300
2014 50107 21411 16364 7026 5026 249 31
2015 49336 18091 16720 9279 4961 251 34
2016 50490 14372 16465 15190 4147 308 8

Arbeidsinnvandringen går mest ned

Etter EU-utvidelsen i 2004 har antallet arbeidsinnvandrere som kommer til Norge, vært i sterk vekst. Finanskrisen satte en midlertidig demper på veksten i 2009, før det ble satt en foreløpig rekord i 2011 med 26 700 nye arbeidsinnvandrere. Etter dette har vi sett en jevn nedgang. 14 400 personer registrerte seg som arbeidsinnvandrere i 2016 – noe som er 3 700 færre sammenlignet med året før.

Arbeidsinnvandringen sank omtrent 21 prosent fra 2015 til 2016. I samme periode økte innvandringen på grunn av flukt med 64 prosent.

Fortsatt flest fra Polen

Sammenlignet med året før gikk arbeidsinnvandringen blant statsborgere fra de største arbeidsinnvandrerlandene Polen og Litauen ned med henholdsvis 22 og 26 prosent. Polakker var fortsatt den klart største gruppen med 4 100 nye arbeidsinnvandrere. I absolutte tall utgjorde dette likevel 1 100 færre arbeidsinnvandringer fra Polen i forhold til 2015. Polen var også den nest største gruppen blant familieinnvandrede.1 400 nye polske statsborgere kom til Norge i løpet av 2016 på grunn av familierelasjoner med en referanseperson bosatt i Norge.

Syv av ti arbeidsinnvandrere er fortsatt i landet

Langt fra alle innvandrere som kommer til Norge, forblir her livet ut, men utflyttingsmønsteret varierer sterkt med innvandringsgrunn. Det er blant personer som har kommet på utdanningstillatelse i perioden 1990–2016, vi finner den minste andelen som fortsatt var bosatt i Norge ved utgangen av 2016 – kun 38 prosent. Tilsvarende andel bosatte blant arbeidsinnvandrere er 70 prosent.

Andelen bosatte arbeidsinnvandrere synker synlig etter noen år. Blant dem som kom til Norge i 1990, var bare hver fjerde bosatt i landet i 2016. Seks av ti arbeidsinnvandrere som kom på begynnelsen av 2000-tallet, har gjenutvandret.

Figur 2. Andel bosatte, etter innvandringsgrunn og -år

Arbeid Familie Flukt Utdanning
1990 26.6 65.1 63.2 21.4
1991 19.8 61.1 63.9 23.7
1992 19.5 64.3 67.6 19.2
1993 16.2 63.4 70.1 19.3
1994 26.9 65.6 74.5 19.2
1995 28.9 67.0 76.6 18.0
1996 30.1 64.6 74.1 21.1
1997 33.4 66.9 80.0 21.7
1998 34.5 68.3 81.3 19.9
1999 35.1 71.9 57.7 23.8
2000 42.7 73.3 73.1 27.3
2001 44.8 73.1 87.4 29.6
2002 46.6 77.1 87.8 31.7
2003 48.9 78.4 92.3 30.7
2004 55.4 77.6 92.7 32.6
2005 60.4 78.9 93.0 35.0
2006 60.9 78.1 93.7 32.0
2007 61.4 78.1 91.8 29.8
2008 61.4 78.9 93.6 28.6
2009 69.6 78.3 95.8 32.6
2010 69.2 80.5 96.8 32.9
2011 71.3 80.5 96.1 34.3
2012 73.4 81.9 97.5 36.5
2013 78.5 83.4 97.4 38.9
2014 85.3 85.4 99.3 49.3
2015 90.9 92.2 99.8 75.9
2016 98.2 98.7 99.9 97.1

Kontakt