9345_not-searchable
/inntekt-og-forbruk/statistikker/skattoppgjor/aar
9345
Færre med formuesskatt
statistikk
2009-10-27T10:00:00.000Z
Inntekt og forbruk;Offentlig sektor
no
skattoppgjor, Skatteoppgjøret, skatteligning, formuesskatt, toppskatt, restskatt, BSU (boligsparing for ungdom)Skatt for personer, Skatteregnskap, Inntekt og forbruk, Offentlig sektor
true

Skatteoppgjøret2008

Innhold

Publisert:

Færre med formuesskatt

896 000 personer fikk utlignet formuesskatt i 2008. Dette var om lag 200 000 færre enn året før. Utlignet formuesskatt utgjorde 11,6 milliarder kroner og var tilnærmet uendret fra året før.

"Skattestatistikk for personer, skatteoppgjøret" ble tidligere publisert separat, men inngår nå i Skattestatistikk for personer, inntekt og formue (14.01.2011).

Det har blitt stadig færre med formuesskatt de siste årene. Dette skyldes at innslagspunktet for formuesskatt har økt. Fra 2007 til 2008 økte innslagspunktet fra 220 000 kroner til 350 000 kroner.

Ligningsverdi på fast eiendom og verdipapirer ble oppjustert i 2008, noe som er med på å forklare at totalsummen for utlignet formuesskatt likevel er uendret.

Antall personer med formuesskatt. 2001-2008

Flere med nedsettelse i formuesskatt

Fram til og med 2008 fikk personer med høy formue i forhold til inntekt redusert formuesskatten slik at samlet skatt ikke utgjorde mer enn 80 prosent av inntekten. I alt 16 000 personer fikk nedsatt skatten med til sammen 706 millioner kroner på grunn av 80-prosent regelen, 1 400 flere enn året før. Mens antall med nedsettelse av formuesskatt økte med 10 prosent, ble summen redusert med 30 prosent.

I 2008 ble regelen for nedsettelse av formuesskatt endret. Overstiger de samlede skatter 80 prosent av alminnelig inntekt skal formuesskatten nedsettes slik at nevnte grense ikke overskrides. Skatt på nettoformue over 1 million kroner kan likevel ikke settes ned til under 0,8 prosent i 2008 (0,6 tidligere år). Dette medførte at samlet nedsettelse ble redusert. Tall for 2008 viser at personer med over 100 millioner i formue samlet fikk redusert skatten med 476 millioner på grunn av denne skatteregelen.

Fra og med inntektsåret 2009 er regelen om nedsettelse i formuesskatt opphevet. Les mer i ØA nr 2/2009 .

Sum utlignet skatt og nedsettelser

Samlet utlignet skatt før fradrag i skatt og nedsettelser utgjorde 336,7 milliarder kroner i 2008. Av dette utgjorde skatt på inntekt til kommune og fylke 115 milliarder, fellesskatten 104 milliarder og formuesskatt til kommune og stat 11,6 milliarder kroner. Toppskatt og medlemsavgift til folketrygden utgjorde henholdsvis 19 og 86 milliarder kroner. Sammenlignet med året før økte inntektsskatten til kommune og fylke med 3 prosent mens fellesskatten økte med om lag 7 prosent.

Sum fradrag i skatt og nedsettelser utgjorde 9 milliarder kroner i 2007 mot 8,3 milliarder i 2007. Her utgjør skattebegrensning på grunn av lav alminnelig inntekt det største fradraget med vel 5,6 milliarder kroner, et fradrag som ble benyttet av 557 000 personer.

Dette gir sum utlignet skatt etter fradrag og nedsettelser på vel 327,7 milliarder kroner, eller 6 prosent mer enn i 2007.

Om statistikkgrunnlaget

Statistikken bygger på et uttrekk fra Skattedirektoratets ligningsdatabase for ligningsåret 2008.

For mer informasjon om datagrunnlaget, se Om statistikken .

Tabeller: