84479_not-searchable
/inntekt-og-forbruk/statistikker/inntbarn/aar
84479
Flere mottakere av foreldrepenger
statistikk
2012-06-13T10:00:00.000Z
Inntekt og forbruk;Befolkning;Sosiale forhold og kriminalitet
no
inntbarn, Kontante overføringer til barnefamilier (opphørt), barnetrygd, kontantstøtte, overgangsstønad, utdanningsstønad, foreldrestønadInntekt og formue , Trygd og stønad, Barn, familier og husholdninger, Inntekt og forbruk, Befolkning, Sosiale forhold og kriminalitet
false

Kontante overføringer til barnefamilier (opphørt)2011

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Flere mottakere av foreldrepenger

I 2011 mottok 144 000 personer foreldrepenger ved fødsel. Dette er 5 000 flere enn året før, og 27 000 flere mottakere enn i 2004.

Foreldrepenger skal sikre inntekt for foreldre i forbindelse med fødsel. Utbetalingene av foreldrepenger utgjorde 14,5 milliarder kroner i 2011. Dette er en økning på 6 prosent fra 2010, målt i faste kroner. Ser vi på perioden 2004-2011 har utbetalingene av foreldrepenger økt med 39 prosent målt i faste kroner.

34 milliarder til barnefamiliene

Kontante overføringer til barnefamiliene utgjorde i underkant av 34 milliarder kroner i 2011. Det er en økning på i underkant av 2 prosent fra året før, målt i faste kroner.

Satsene på barnetrygd har vært nominelt uendret i perioden 2004-2011. Målt i faste kroner har utbetalt barnetrygd hatt en nedgang på nesten 10 prosent. I 2011 ble det utbetalt 14,7 milliarder kroner i barnetrygd. Antall mottakere av barnetrygd fra folketrygden har økt med 54 000 fra 2004 til 2011.

30 000 i kontantoverføringer per barn

I 2011 mottok barnefamiliene i gjennomsnitt 30 300 kroner per barn 0-17 år i kontantoverføringer. Dette er en gjennomsnittlig økning på 400 kroner, målt i faste kroner, sammenlignet med året før. Utbetaling av kontantoverføringer var størst blant barnefamilier i Oslo, hvor de i gjennomsnitt mottok 37 500 kroner i 2011. Finnmark følger deretter, med i 32 900 kroner i gjennomsnitt. Oppland, Hedmark, Sogn og Fjordane og Nord-Trøndelag er fylkene med de laveste utbetalingene. I disse fylkene ble det i gjennomsnitt utbetalt under 28 000 kroner i kontantoverføringer per barn 0-17 år.

Statistikkgrunnlaget

Statistikken bygger på opplysninger fra NAV og Skattedirektoratet. Datagrunnlaget er nærmere omtalt i ”Om statistikken”.

Tabeller: