53552_not-searchable
/inntekt-og-forbruk/statistikker/inntbarn/aar
53552
Mindre i kontantstøtte
statistikk
2011-06-16T10:00:00.000Z
Inntekt og forbruk;Befolkning;Sosiale forhold og kriminalitet
no
inntbarn, Kontante overføringer til barnefamilier (opphørt), barnetrygd, kontantstøtte, overgangsstønad, utdanningsstønad, foreldrestønadInntekt og formue , Trygd og stønad, Barn, familier og husholdninger, Inntekt og forbruk, Befolkning, Sosiale forhold og kriminalitet
false

Kontante overføringer til barnefamilier (opphørt)2010

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Mindre i kontantstøtte

Kontantstøtten utgjorde i underkant av 1,4 milliarder kroner i 2010. Dette er en nedgang på 53 prosent fra 2005.

Kontantstøtten utgjorde 2,9 milliarder kroner i 2005, som altså gir en nedgang på 53 prosent i perioden 2005-2010, målt i løpende kroner. Det er også blitt færre som mottar kontantstøtte. I femårsperioden frem til 2010 har antall mottakere sunket fra 111 300 til 68 000. Mye av denne utviklingen kan sees i sammenheng med det økte barnehagetilbudet i perioden. I tillegg er satsene for kontantstøtte redusert i dette tidsrommet.

Totalt utgjorde kontante overføringer til barnefamilier 32,9 milliarder kroner i 2010, en økning på 2,6 prosent sammenlignet med 2009, målt i løpende kroner. Barnetrygd og foreldrepenger ved fødsel fortsetter å være de største overføringene med henholdsvis 14,7 og 13,5 milliarder kroner. Barnetrygden har i perioden 2005-2010 økt fra 14,2 til 14,6 milliarder kroner i nominelle priser, mens antall mottakere har økt fra 641 300 i 2005 til 681 700 i 2010. Satsene for barnetrygd har vært nominelt uendret i perioden.

Overgangsstønad, stønad til barnetilsyn og utdanningsstønad er direkte rettet mot enslige forsørgere. Disse stønadene utgjorde til sammen i underkant av 3 milliarder kroner i 2010.

Barnefamilier i Oslo fortsatt på topp

Barnefamiliene i Oslo mottar fortsatt mest i kontantoverføringer med 37 200 kroner i gjennomsnitt per barn 0-17 år i 2010. Som året før er det Finnmark som følger etter, med 32 300 kroner i gjennomsnitt.

Hedmark, Nord-Trøndelag og Sogn og Fjordane er de fylkene med de laveste kontantoverføringene per barn. I alle disse fylkene lå gjennomsnittlig utbetalt beløp på i underkant 27 000 kroner.

Statistikkgrunnlaget

Statistikken bygger på opplysninger fra NAV og Skattedirektoratet. Datagrunnlaget er nærmere omtalt i ” Om statistikken ”.

Tabeller: