9215_not-searchable
/inntekt-og-forbruk/statistikker/inntbarn/aar
9215
32 milliarder til barnefamiliene
statistikk
2010-06-24T10:00:00.000Z
Inntekt og forbruk;Befolkning;Sosiale forhold og kriminalitet
no
inntbarn, Kontante overføringer til barnefamilier (opphørt), barnetrygd, kontantstøtte, overgangsstønad, utdanningsstønad, foreldrestønadInntekt og formue , Trygd og stønad, Barn, familier og husholdninger, Inntekt og forbruk, Befolkning, Sosiale forhold og kriminalitet
false

Kontante overføringer til barnefamilier (opphørt)2009

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

32 milliarder til barnefamiliene

Ulike kontante overføringer rettet mot barnefamilier beløp seg til 32,1 milliarder kroner i 2009. Barnetrygd og foreldrepenger ved fødsel er de største overføringene, med henholdsvis 14,6 og 12,7 milliarder kroner.

Kontantstøtten utgjorde i underkant av 1,5 milliarder kroner i 2009. I perioden 2004-2009 har antall mottakere av kontantstøtte sunket fra om lag 117 000 til 73 000 personer.

Overgangsstønad, stønad til barnetilsyn og utdanningsstønad er direkte rettet mot enslige forsørgere. Disse stønadene beløp seg til totalt 2,9 milliarder kroner i 2009.

Mindre kontantoverføringer til barnefamiliene

I 2004 utgjorde ulike kontantoverføringer 30 200 kroner per barn i alderen 0-17 år målt i 2009-kroner. I 2009 hadde dette sunket til 28 900 kroner. Mye av denne nedgangen skyldes at barnefamiliene mottar mindre barnetrygd enn tidligere fordi satsene har vært nominelt uendret i flere år. I tillegg er kontantstøtten blitt mindre utbredt, og færre enslige forsørgere mottar overgangsstønad.

Barnefamilier i Oslo mottar mest - i Oppland minst

Barnefamiliene i Oslo mottok mest i kontantoverføringer i 2009, med 36 400 kroner i gjennomsnitt per barn 0-17 år. Deretter følger Finnmark med 32 100 kroner i gjennomsnitt. Blant fylkene med lavest kontantoverføring per barn finner vi Oppland, Sogn og Fjordane, Nord-Trøndelag, Telemark og Hedmark. I alle disse fylkene utgjorde ulike kontantoverføringer under 27 000 kroner i gjennomsnitt per barn i alderen 0-17 år.

At barn i Oslo mottar mest i kontantoverføringer, skyldes blant annet at kontantstøtte er mer utbredt her enn i resten av landet. I tillegg er det flere som mottar foreldrepenger ved fødsel på grunn av mange småbarn.

Statistikkgrunnlaget

Statistikken bygger på opplysninger fra NAV og Skattedirektoratets lønns- og trekkoppgaveregister. Datagrunnlaget er nærmere omtalt i ” Om statistikken ”.

Tabeller: