Økonomiske analyser, 4/1999

Er pensjonistenes inntekter blitt jevnere fordelt?

Økningen i minstepensjonen

Publisert:

Fra og med 1. mai 1998 ble minstepensjonen hevet med 12 000 kroner per år. Med en inntektsøkning i ytelsene til pensjonister med lave inntekter fra folketrygden, forventes det at inntektsforskjellene mellom pensjonistene reduseres. Fordelingseffekten av dette tiltaket er imidlertid avhengig av flere forhold. Blant annet avhenger det av hvordan minstepensjonistene faktisk plasserer seg i inntektsfordelingen når en tar hensyn til at pensjonister ikke lever av pensjonsutbetalinger fra folketrygden alene, men har inntekter fra kapital, yrkesaktivitet og andre pensjoner/overføringer. Dessuten ble reformen utformet ved en generell økning i grunnbeløpet, som alle pensjonister har fordel av, i tillegg til en økning i særtillegget for minstepensjonistene. I denne artikkelen ser vi derfor nærmere på konsekvensene for inntektsfordelingen av endringene i grunnbeløp og særtillegg av 1. mai 1998. Analysen utføres med basis i pensjons- og inntektsdata på individnivå, beregnet ved modellen LOTTE-TRYGD. Analysen viser at inntektsulikheten blant pensjonistene er redusert som følge av disse endringene.

Åpne og les artikkelen i PDF

Kontakt