Forbruksundersøkelsen, aleneboende kvinner og menn, 2001-2003

Menn og kvinner bruker pengene ulikt

Publisert:

Kvinner og menn som bor alene bruker i snitt 200 000 kroner i året. Men menn og kvinner prioriterer budsjett sitt ulikt: mens mennene bruker dobbel så mye penger som kvinnene på utstyr som TV, PC og annet digitalt utstyr, er det ikke uventet kvinnene som bruker de største pengesummene på klær og sko.

De totale forbruksutgiftene til aleneboende kvinner og menn i Norge er i perioden 2001-2003 nesten identiske. årlig bruker begge kjønn omkring 200 000 kroner. Det er spesielt utgiftene til bolig, lys og brensel som i forhold til tidligere år tar en større del av budsjettkaka.

Speil, speil på veggen der...

Aleneboende kvinner og menn brukte i perioden 2001-2003 drøyt 4 prosent av budsjettet til klær og sko, litt mindre enn tidligere år. Dette skyldes neppe at de som bor alene i dag kjøper mindre klær og sko enn på slutten av 1990-tallet, men det henger sammen med at disse varene relativt sett er blitt billigere fordi prisveksten har vært mindre enn på mange andre varer.

Men tallene levner ingen tvil om at norske, aleneboende kvinner bruker en god del penger på klær og sko. Andelen av utgiftene som går til klær og sko har holdt seg stabil for kvinnenes del, og utgjør 5,5 prosent av budsjettet, eller nærmere 11 000 kroner i året. Mannens forbruk er ikke like høyt på dette området, og summen ligger rundt drøyt 5 000 kroner i året.

Mytji lys og mytji varme

Bolig, lys og brensel er den desidert største utgiftsposten til aleneboende. Boligutgiftene øker, og dette merker spesielt kvinner og menn som bor alene. Andelen av budsjettet som aleneboende bruker på bolig, lys og brensel er økt siden Forbruksundersøkelsen i 1996-1998. Den gang bruke aleneboende menn og kvinner i snitt drøyt en fjerdedel av budsjettet til dette. I dag bruker de om lag en tredjedel.

Aleneboende bruker i snitt mer penger på boligformål enn en gjennomsnittlig norsk husholdning. Både kvinner og menn bruker omkring 65 000 kroner årlig, og tallet har holdt seg stabilt på 2000-tallet Til sammenlikning bruker en gjennomsnittlig norsk husholdning, som i snitt består av 2,2 personer, drøyt 81 000 kroner på det samme formålet. For dem utgjør dette vel en fjerdedel av budsjettet.

Når det gjelder møbler og husholdningsartikler, er det ingen tvil om hvilket kjønn som åpner lommeboka oftest. Kvinner bruker i snitt 14 400 kroner, mens menn bruker 10 300 kroner i året. Blant annet bruker kvinner fire ganger så mye penger på kjøkkenutstyr, glass og dekketøy enn menn. Det eneste mannen bruker mer penger på enn en kvinne, er verktøy og utstyr til huset og de bruker dobbelt så mye penger på lønnet husarbeid/hushjelp.

Forbruksutgifter til restaurant- og hotelltjenester. Menn og kvinner. 2001-2003

Forbruksutgifter til øl, vi og brennevin. Menn og kvinner. 2001-2003

Uten mat og drikke

Kvinner og menn bruker i underkant av en tiendedel av budsjettet sitt på mat og alkoholfrie drikkevarer som kaffe, te, mineralvann, brus og juice. årlig bruker både kvinner og menn omkring 18 000 kroner. Men kvinner bruker nesten 50 prosent mer penger på for eksempel frukt i året enn menn. Også når det gjelder grønnsaker, poteter og fisk bruker kvinner mange hundre kroner mer enn menn som også bor alene. Mennene bruker derimot mer penger enn kvinner på brød og kornprodukter, mineralvann og på kjøtt.

Aleneboere bruker i snitt 5 prosent, eller ca. 9 000 kroner, av sine disponible utgifter til å kjøpe mat og drikke på restaurant. Norske menn bruker i snitt nesten 11 000 kroner i året, og kvinnene bruker ca. 7 500 kroner.


Drikker og røyker mer

Siden 1945 er det samlede forbruket av alkohol mer enn tredoblet, og årlig drikker hver voksne person nå i gjennomsnitt seks liter ren alkohol. Aleneboende bruker mer av budsjettet til alkohol og tobakk enn en gjennomsnittlig norsk husholdning, men andelen som går til alkohol og tobakk er redusert siden perioden 1996-1998. Den gang bruke mennene i snitt 4,5 prosent av budsjettet sitt på dette, mens kvinnene brukte 3,5 prosent. Den ferskeste forbruksundersøkelsen viser at norske menn som bor alene bruker drøyt 4 prosent (8200 kroner) av utgiftene sine på alkohol og tobakk. Enslige kvinner bruker drøyt 3 prosent (6200 kroner).

Men det er store forskjeller på hva slags alkoholholdige drikker menn og kvinner kjøper. Mens menn helt klart foretrekker øl og brennevin, bruker kvinner uten tvil mest av sitt alkoholbudsjett på vin. Kvinner bruker faktisk over dobbelt så mye penger i året på vin sammenliknet med menn som også bor alene. Mens kvinner bruker 1800 kroner i året på vininnkjøp, bruker menn drøyt 800 kroner. Når det gjelder øl derimot, er det mennene som topper statistikken. De bruker i snitt nærmere 2400 kroner i året på øl, over dobbelt så mye som aleneboende kvinner. Menn bruker over 4000 kroner i årlig på tobakk, kvinner 2700 kroner i perioden 2001-2003.

o`sole mio

Menn og kvinner bruker omtrent like mye penger på kultur og fritid, og dette er den tredje viktigste utgiftsposten til aleneboende. En gjennomsnittlig mann eller kvinne bruker årlig 23 500 kroner, eller en drøy tiendedel av de samlede forbruksutgiftene, på dette formålet.

Forbruksutgifter til kultur og fritid. Menn og kvinner. 2001-2003

Men det betyr definitivt ikke at kvinner og menn bruker pengene sine på de samme tingene. Mennene bruker klart mest pengene på audiovisuelt utstyr som for eksempel TV, PC, digitalt utstyr,fotoutstyr, IT-utstyr, film og CD-er. årlig går det med nærmere 5 500 kroner, mens kvinnene bruker under halvparten av denne summen. Også når det gjelder spill og lotteri, er det mennene som bruker mest penger. Nærmere 3400 kroner årlig bruker mennene, kvinnene bruker ca. halvparten.

Kvinnene derimot, bruker sammenliknet med menn, mye penger på blomster og hage. De bruker 1700 kroner på dette, tre ganger så mye penger som aleneboende menn bruker. Når det gjelder utgifter til aviser, bøker og skrivemateriell, er kvinnene klart på topp. De bruker drøyt 5 000 kroner årlig på dette. Menn bruker nærmere 2 700 kroner. Over halvparten av kvinnenes penger går til aviser og tidsskrifter, og nesten 2000 kroner går kun til bøker. Til sammenlikning bruker menn 700 kroner i året på å kjøpe seg bøker.

Kvinner bruker også en tusenlapp mer i året enn menn på feriereiser og pakketurer. Dette stemmer godt med Ferieundersøkelsen til Statistisk sentralbyrå som viser at kvinner reiser litt oftere på ferie enn menn. Mens kvinner bruker nærmere 4 000 kroner årlig på ferier, bruker menn nærmere 3 000 kroner. Både kvinner og menn har redusert sin pengebruk på feriereiser og ferieturer med ca. tusen kroner siden undersøkelsen i 2000-2002.

Forbruksutgifter til transport. Menn og  kvinner. 2001-2003
Tut og kjør

Etter bolig, bruker norske husholdninger mest penger på transport. Andelen av utgiftene som går til transport ser ut til å ha stabilisert seg. I perioden 2001-2003 utgjorde transportutgiftene 52 700 kroner i året, nær en femtedel av husholdningens utgifter.

Enslige menn bruker prosentvis like stor andel av sine utgifter på transport som en norsk gjennomsnittshusholdning. Både for enslige kvinner og menn er dette den nest største utgiftsposten. Men mens menn bruker nesten 19 prosent (37 000 kroner) av de totale utgiftene sine på transport, bruker kvinner 13 prosent (26 000 kroner). Den klart største utgiftsposten for begge kjønn er drift og vedlikehold av transportmidler som biler, motorsykler og sykler.

Menn bruker i snitt nesten 12 000 kroner på kjøp av transportmidler, og kvinner bruker ca. 8 500 kroner. Menn har redusert sitt forbruk på dette området på 2000-tallet. De bruker nå færre penger i året (6 000 kroner) på å kjøpe egne transportmidler, og også mindre penger på drift og vedlikehold av disse transportmidlene.


Fakta

Forbruksundersøkelsen har siden 1974 vært gjennomført årlig uten store innholdsmessige endringer. Før 1974 ble det gjennomført landsomfattende forbruksundersøkelser i 1958, 1967 og 1973

Les mer :

Temaside om befolkning

Forbruksundersøkelsen

Likestilling

Kontakt