Statistiske analyser 062

Inntekt, skatt og overføringer 2003

Inntekt, skatt og overføringer 2003 består av en systematisk oversikt over inntekt og skatt for personer og husholdninger og for næringsvirksomhet, samt analyser av en rekke ulike tema. I årets utgave omfatter disse temaene utviklingen i økonomisk fattigdom over tid, inntektsutviklingen for barnefamilier, effekter på arbeidstilbudet og inntektsulikheten av det såkalte barnehageforliket, hvordan skatteinntektene på forbruk av alkohol og tobakk varierer med avgiftsnivået, fordelingseffekter av såkalte grønne skatter, og effekter på inntektsulikheten av å inkludere beregnede leieverdier for boligkonsumet. En del supplerende tallmateriale er presentert i vedleggstabeller. Innledningskapitlet gir et innblikk i hovedtrekkene i de etterfølgende kapitlene, og presenterer en del oppsummerende materiale, blant annet internasjonale sammenligninger av skattenivå. På grunn av lang produksjonstid for statistikk som bygger på selvangivelsesdata, er det i hovedsak inntekts- og skatteforhold frem til og med 2001 som omtales i denne publikasjonen. (23.02)

Om publikasjonen

Tittel

Inntekt, skatt og overføringer 2003

Ansvarlige

Ingrid Melby, Odd Erik Nygård, Thor Olav Thoresen, Aud Walseth

Serie og -nummer

Statistiske analyser 062

Utgiver

Statistisk sentralbyrå

Omslagsdesign

Siri E. Boquist

Emne

Inntekt og formue

ISBN (elektronisk)

82-537-6552-5

ISBN (trykt)

82-537-6551-7

ISSN

1892-7521

Antall sider

158

Målform

Bokmål

Om Statistiske analyser

Statistiske analyser formidler statistikk til en bred leserkrets. Du skal kunne forstå det meste av innholdet uten å ha spesialkunnskaper om statistikk og metode. Her publiseres analyser av statistikk om et allment tilgjengelig og gjerne populært emne.

Kontakt