Statistiske analyser 014

Inntekt, skatt og overføringer 1997

Formålet med publikasjonen Inntekt, skatt og overføringer er å formidle statistikk og forskningsresultater som kan bidra til å kaste lys over sentrale problemstillinger i skattedebatten. Et grunnleggende spørsmål i denne diskusjonen er om skattenivået øker eller avtar. Stor politisk interesse er også rettet mot vurderingen av skattereformen i 1992 og hvordan denne har påvirket skattenivået og inntektsfordelingen. Inntektsutvikling og inntektsfordeling for ulike grupper, som f.eks. barnefamilier og enslige, eller lønnstakere, næringsdrivende og pensjonister, er dessuten viktige spørsmål i samfunnsdebatten.

Skattesystemet, inntektsoverføringene og trygdesystemet henger nøye sammen og har blant annet som formål å jevne ut inntektene mellom individer og over livsløpet. Bedriftsbeskatningen påvirker kanaliseringen av produktive ressurser til næringsvirksomhet og påvirker inntektsfordelingen mellom ulike produkjonssektorer og mellom eiere og lønnstakere.

Om publikasjonen

Tittel

Inntekt, skatt og overføringer 1997

Serie og -nummer

Statistiske analyser 014

Utgiver

Statistisk sentralbyrå

Emner

Skatt for personer, Inntekt og formue

ISBN (trykt)

82-537-4330-0

ISSN

1892-7521

Antall sider

172

Målform

Bokmål

Om Statistiske analyser

Statistiske analyser formidler statistikk til en bred leserkrets. Du skal kunne forstå det meste av innholdet uten å ha spesialkunnskaper om statistikk og metode. Her publiseres analyser av statistikk om et allment tilgjengelig og gjerne populært emne.

Kontakt