Økonomiske analyser, 4/2001

Hva vil det koste å fjerne "barnefattigdommen" i Norge?

Publisert:

Dersom en tar utgangspunkt i en tradisjonell tilnærming til studiet av lavinntekt og definerer lavinntektsgrensen som det beløpet som tilsvarer halvparten av medianinntekten for alle personer, var det på slutten av 90-tallet om lag 30 000 barn som tilhørte husholdninger med så lav inntekt. Men mange av de barnehusholdningene som befinner seg under lavinntektsgrensen ett bestemt år har en inntekt som ligger tett opp til lavinntektsgrensen. Dette medfører at det kreves relativt små ressurser å fjerne "inntektsfattigdommen" blant norske barn. Beregninger viser at i underkant av en milliard kroner er tilstrekkelig for å løfte alle barn over denne lavinntektsgrensen. Vi gjør imidlertid oppmerksom på at tallfestingen av "fattigdom" er avhengig av valg av definisjoner og metoder som er diskutable og derfor omstridte. Resultatene må derfor bare forstås som tentative.

Åpne og les artikkelen i PDF

Kontakt