Antall barn med vedvarende lavinntekt. Barn med og uten innvandrerbakgrunn. To ulike lavinntektsdefinisjoner. 2006-2012

Tilbake til artikkelen

Antall barn med vedvarende lavinntekt. Barn med og uten innvandrerbakgrunn. To ulike lavinntektsdefinisjoner. 2006-2012
  4-års definisjon1 3-års definisjon2
  Alle barn Innvandrerbarn Andre barn Alle barn Innvandrerbarn Andre barn
1Inntekt etter skatt per forbruksenhet under 60 prosent av medianen i siste året i fireårsperioden og i minst 2 av de 3 foregående årene.
2Gjennomsnittlig inntekt etter skatt per forbruksenhet i en treårsperiode under 60 prosent av mediangjennomsnittet i samme treårsperiode.
2006 - - - 67 300 26 100 41 200
2007 38 600 17 400 21 200 70 000 28 500 41 500
2008 41 400 19 200 22 100 72 700 30 300 42 400
2009 40 400 18 700 21 700 73 800 31 800 41 900
2010 41 700 19 600 22 100 74 300 33 000 41 300
2011 43 100 21 600 21 500 73 900 34 400 39 500
2012 45 200 23 300 21 900 78 200 38 200 39 900

Kontakt