Inntektsregnskap for husholdningene til personer med og uten lavinntekt (EU60), etter alder. Gjennomsnitt og andel av samlet inntekt. 2017. Prosent

Tilbake til artikkelen

Inntektsregnskap for husholdningene til personer med og uten lavinntekt (EU60), etter alder. Gjennomsnitt og andel av samlet inntekt. 2017. Prosent
  Ikke lavinntekt Lavinntekt
  60-61 år 62-66 år 67-79 år 80 år og over 60-61 år 62-66 år 67-79 år 80 år og over
1Negative kapitalinntekter satt til 0
Yrkesinntekt 72 54 20 9 33 22 4 1
Kapitalinntekter1 8 8 9 7 5 4 3 2
Overføringer 21 38 72 84 62 74 94 97
Herav utvalgte:                
Ytelser fra folketrygden 13 24 54 65 45 57 81 90
Herav utvalgte:                
Arbeidsavklaringspenger 2 1 1 0 7 4 1 0
Alderspensjon 3 13 51 63 4 13 77 90
Uføretrygd 8 10 3 1 33 38 3 0
Tjenestepensjoner 3 7 15 18 2 4 6 4
Bostøtte 0 0 0 0 2 2 1 1
Sosialhjelp 0 0 0 0 5 4 1 0
Samlet inntekt 100 100 100 100 100 100 100 100
Antall personer 115 314 268 088 520 449 162 526 7 760 16 732 36 936 41 935

Kontakt