37936_not-searchable
/helse/statistikker/speshelsepsyk/aar
37936
Fleire polikliniske konsultasjonar
statistikk
2009-06-18T10:00:00.000Z
Helse
no
speshelsepsyk, Spesialisthelsetjenesten, psykisk helsevernHelsetjenester, Helse
true

Spesialisthelsetjenesten, psykisk helsevern2008

Innhald

Publisert:

Fleire polikliniske konsultasjonar

Talet på polikliniske konsultasjonar i psykisk helsevern aukar framleis. Det vart i 2008 gjennomført over 1 750 000 konsultasjonar. Samstundes går talet på opphaldsdøgn ned både i psykisk helsevern for vaksne og for barn og unge. Også talet på døgnplassar går ned, både for vaksne og for barn og unge.

 

 

Psykisk helsevern, 2000-2008. Nøkkeltal
 
  2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
 
Døgnplassar 6 091 5 821 5 751 5 633 5 500 5 370 5 325 5 103 4 880
Døgnplassar i psykisk helsevern for vaksne 5 781 5 505 5 439 5 296 5 169 5 039 4 990 4 769 4 557
Døgnplassar i psykisk helsevern for barn og unge  310  316  312  337  331  331  335  334  323
Opphaldsdøgn i 1 000 1 942 1 862 1 845 1 792 1 715 1 689 1 660 1 564 1 485
Utskrivingar    34 969    36 550    38 163    42 295    43 841    46 315    49 728    49 154    52 047
Opphaldsdøgn per utskriving av døgnpasientar 56 51 48 42 39 36 33 32 29
Polikliniske konsultasjonar2 i 1 000  696  736  838  982 1 054 1 327 1 469 1 572 1 758
Polikliniske konsultasjonar2, psykisk helsevern for vaksne i 1 000  528  555  618  710  757  888  956 1 009 1 140
Polikliniske konsultasjonar2, psykisk helsevern for barn og unge i 1 000  169  181  219  272  298  439  513  563  618
Polikliniske konsultasjonar2 per 1 000 innbyggjarar  156  163  185  215  229  286  314  332  366
Sum årsverk1 16 554 17 203 17 923 18 293 18 629 19 132 20 040 20 387 17 433
Sum årsverk1, psykisk helsevern for vaksne 14 147 14 592 15 058 15 325 15 596 15 928 16 533 16 705 14 398
Sum årsverk1, psykisk helsevern for barn og unge 2 407 2 611 2 866 2 968 3 033 3 203 3 507 3 682 3 035
Sum legeårsverk1 psykisk helsevern 1 141 1 225 1 220 1 292 1 366 1 411 1 513 1 532 1 400
Sum psykologårsverk1 psykisk helsevern 1 182 1 244 1 409 1 525 1 615 1 743 1 897 2 031 1 832
Sum sjukepleiarårsverk1 psykisk helsevern 4 660 4 909 5 018 5 316 5 532 5 779 5 871 6 012 5 391
 
1  årsverk er talet på heiltidstilsette og talet på deltidstilsette (omrekna til heiltidstilsette) ved utgangen av året. Overtid er ikkje rekna med.
2  Refusjonsberettiga polikliniske konsultasjonar. Endra takstreglar f.o.m. 2005 medfører at det kan gis refusjon på polikliniske telefonkonsultasjonar.
3  Fra og med 2008 er antall årsverk hentet fra administrative registre. Tidligere er årsverksdata innhentet via skjema.

Tabeller: