222588_not-searchable
/helse/statistikker/arbulykker/aar
222588
Nesten bare menn som dør i ulykker på jobben
statistikk
2015-06-16T10:00:00.000Z
Helse;Arbeid og lønn
no
arbulykker, Arbeidsulykker, jobbulykker, ulykker, arbeidshelse, sikkerhet, yrkesskaderArbeidsmiljø, sykefravær og arbeidskonflikter, Helseforhold og levevaner , Helse, Arbeid og lønn
false
Statistikk over innrapporterte arbeidsulykker i Norge fordelt på kjønn, næring og alder. 61 personer døde i arbeidsulykker i 2014.

Arbeidsulykker2014

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Nesten bare menn som dør i ulykker på jobben

I 2014 ble det rapportert om lag 24 000 arbeidsulykker til NAV. 60 prosent av ulykkene medførte fravær på tre dager eller mindre, og 40 prosent medførte fravær på mer enn tre dager. Det ble rapportert om 61 dødsulykker, der 58 av de omkomne var menn.

Innrapporterte arbeidsulykker
2014
Arbeidsulykker per 1000 syss. Langvarig fravær1Antall arbeidsulykker med dødelig utfall
1Langvarig fravær: 'Antas å medføre fravær på mer enn tre dager'
Elektrisitet, vann og renovasjon6,70
Bygge- og anleggsvirksomhet6,611
Industri6,36
Transport og lagring6,112
Jordbruk, skogbruk og fiske5,822
Alle næringer4,261

For første gang publiserer SSB statistikk over arbeidsulykker i Norge. Statistikken viser hvordan arbeidsulykker fordeler seg mellom menn og kvinner, mellom ulike aldersgrupper og mellom næringer.

Alle tall for arbeidsulykker er per 1000 sysselsatte. Dødsulykker oppgis i absolutte tall.

Langvarig fravær: Fem næringsgrupper skiller seg ut

Fem næringsgrupper rapporterte mer enn 5,5 arbeidsulykker per 1000 sysselsatte som medførte langvarig fravær i 2014. De fem næringsgruppene er ‘elektrisitet, vann og renovasjon’, ‘bygge- og anleggsvirksomhet’, ‘industri’, ‘transport og lagring’ og ‘jordbruk, skogbruk og fiske’.

Dette er næringer som ofte preges av tyngre, manuelle og maskinelle arbeids¬oppgaver. Til sammenligning rapporterte næringene ‘informasjon, finansiering og faglig tjenesteyting’ færre enn 1 arbeidsulykke per 1000 sysselsatte som ga langvarig fravær.

Kortvarig fravær: helse- og sosialtjenester

‘Helse- og sosialtjenester’ rapporterte om flest arbeidsulykker som medførte fravær på tre dager eller mindre. I 2014 ble det rapportert 9 ulykker per 1000 sysselsatte for denne næringen. ‘Elektrisitet, vann og renovasjon’ rapporterte 8,7 og ‘industri’ og ‘undervisning’ rapporterte begge 8,1.

Gjennomsnittet for alle næringer er 5,8. Ulik rapporteringspraksis kan være en bakenforliggende forklaring på noe av forskjellen mellom næringer, spesielt når det gjelder kortvarig fravær.

Dødsulykker: Arbeidstilsynet får 7 av 10 rapporter

Størsteparten av dødsulykkene ligger under Arbeidstilsynets tilsynsområde. Om lag 70 prosent av dødsulykkene blir rapportert til dem. Om lag 25 prosent av dødsulykkene rapporteres til Sjøfartsdirektoratet.

Det betyr at kun et fåtall rapporteres til Luftfartstilsynet eller Petroleumstilsynet.

95 prosent av de døde er menn

Over halvparten av dødsulykkene de siste 15 årene skjedde i ‘transport og lagring’ og i primærnæringene – til sammen 484 dødsulykker. Etter disse næringene følger ‘bygge- og anleggsvirksomhet’ og ‘industri’ med henholdsvis 118 og 83 dødsulykker.

Det er stor forskjell mellom menn og kvinner når det gjelder dødsulykker. I 95 prosent av arbeidsulykkene med dødelig utfall er det en mann som dør. Dette kan sees i sammenheng med kjønnsdelingen i arbeidsmarkedet.

Et kjønnsdelt arbeidsmarked

I Norge er arbeidsmarkedet nokså kjønnsdelt. Det betyr at i næringer som jordbruk, skogbruk og fiske, bygg og anlegg og industri er det stor overvekt av menn. Til sammenligning er det overvekt av kvinner i helse- og omsorgsnæringene og i undervisning.

Det kjønnsdelte arbeidsmarkedet er en viktig faktor når en skal forstå hvorfor arbeidsulykker fordeler seg ulikt mellom menn og kvinner.

Ny statistikk for arbeidsulykkerÅpne og lesLukk

Den nye statistikken fra SSB omfatter dødsulykker som er innrapportert til de fire tilsynsmyndighetene Arbeidstilsynet, Sjøfartsdirektoratet, Petroleumstilsynet og Luftfartstilsynet. I tillegg benyttes data fra innrapporterte skjema for arbeidsulykker fra arbeidsgiver til NAV.

YrkesskadedekningÅpne og lesLukk

For at en ulykke skal godkjennes av NAV som arbeidsulykke, må en være yrkesskadedekket. Vanlige arbeidstakere er dekket gjennom sin arbeidsgiver, men selvstendig næringsdrivende og frilansere må tegne frivillig trygd for å være yrkesskadedekket. I næringene jordbruk, skogbruk og fiske er det en relativt stor andel selvstendig næringsdrivende. Dette er næringer der risikoen for yrkesskader anses å være høyere enn i en del andre næringer, men disse ulykkene vil ikke komme med i statistikken dersom den skadede ikke er yrkesskadedekket og følgelig ikke rapporterer arbeidsulykken til NAV. En må derfor være noe varsom i tolkningen av resultatene for disse næringene.