Notater 2015/45

Undersøkelse om rusmidler og tobakk 2015

Dokumentasjon

Innhold

Denne rapporten beskriver gjennomføringen av undersøkelsen om tobakk- og rusmidler 2015.

Statistisk sentralbyrå (SSB) har gjennomført undersøkelsen om tobakk- og rusmidler årlig siden 2012. Undersøkelsen er finansiert av Statens institutt for rusmiddelforskning (SIRUS). Hovedformålet med undersøkelsen er å kartlegge nordmenns bruk og vaner knyttet til alkohol, tobakk og andre rusmidler. I denne dokumentasjonsrapporten presenteres en metodisk dokumentasjon av datainnsamlingen.

Utvalget et trukket blant personer i alderen 16-79 år. Utvalget er trukket disproporsjonalt for å sikre flere observasjoner i aldersgruppen 16-30 år. Vekter som korrigerer for denne overrepresentasjonen i den yngste aldersgruppen er dokumentert i rapporten.

Det ble oppnådd intervju med 61 prosent av utvalget. Den viktigste årsaken til at vi ikke fikk svar fra alle var at vi ikke kom i kontakt med alle personene i utvalget. Andelen vi ikke oppnådde kontakt med var på 22 prosent. I tillegg var det 13 prosent som oppga at de ikke ville delta, samt fire prosent som av ulike årsaker var forhindret fra å delta. I denne rapporten dokumenterer vi skjevheter som følge av dette frafallet.

Kontakt