Notater 2020/34

Dokumentasjonsrapport

Rusundersøkelsen 2020

Dette notatet dokumenterer gjennomføringen av Rusundersøkelsen 2020. 

Statistisk sentralbyrå har gjennomført denne undersøkelsen årlig siden 2012. Undersøkelsen er finansiert av Folkehelseinstituttet (FHI). Hovedformålet er å kartlegge befolkningens bruk og vaner knyttet til alkohol, tobakk og andre rusmidler.

Populasjonen er befolkningen i Norge. Utvalget er trukket blant personer i alderen 16–79 år. Fordi det er et ønske å kunne få detaljert informasjon om unge, er det trukket et tilleggsutvalg på 700 personer i alderen 16–30 år. Vekter som korrigerer for denne overrepresentasjonen i den yngste aldersgruppen er dokumentert i kapittel 6 i denne rapporten.

Det ble gjennomført intervju med 60 prosent av utvalget. Den viktigste grunnen til at vi ikke fikk svar fra alle, var at vi ikke kom i kontakt med alle personene i utvalget. Andelen vi ikke oppnådde kontakt med var 21 prosent. I tillegg var det 15 prosent i utvalget som ikke ville delta, og fire prosent som var forhindret fra å delta. I denne rapporten dokumenteres skjevheter som følge av frafallet.

Om publikasjonen

Tittel

Rusundersøkelsen 2020. Dokumentasjonsrapport

Ansvarlig

Arnhild Torsteinsen

Serie og -nummer

Notater 2020/34

Utgiver

Statistisk sentralbyrå

Emne

Metoder og dokumentasjon

ISBN (elektronisk)

978-82-587-1189-3

ISSN

2535-7271

Antall sider

59

Om Notater

I serien Notater publiseres dokumentasjon, metodebeskrivelser, modellbeskrivelser og standarder.

Kontakt