Notater 2018/25

Rusundersøkelsen 2017

Dokumentasjonsrapport

Innhold

Statistisk sentralbyrå har gjennomført en årlig undersøkelse om rusmidler siden 2012. Hovedformålet med undersøkelsen er å kartlegge befolkningens bruk og vaner knyttet til alkohol, tobakk og andre rusmidler.

I dette notatet dokumenteres gjennomføringen av undersøkelsen.

Populasjonen er befolkningen i landet. Utvalget er trukket blant personer i alderen 16-79 år. Fordi det er et ønske å kunne få detaljer om en yngre gruppe i undersøkelsen er det det trukket et tilleggsutvalg tilfeldig på 700 personer i alderen 16-30 år. Vekter som korrigerer for denne overrepresentasjonen i den yngste aldersgruppen er dokumentert i rapporten.

Det ble gjennomført intervju med 60 prosent av utvalget. Den viktigste grunnen til at vi ikke fikk svar fra alle var at vi ikke kom i kontakt med alle personene i utvalget. Andelen vi ikke oppnådde kontakt med var 15,7 prosent. I tillegg var det 14,3 prosent som selv oppga at de ikke ville delta. I denne rapporten dokumenteres skjevheter som følge av frafallet.

Kontakt