Notater 2018/25

Dokumentasjonsrapport

Rusundersøkelsen 2017

Statistisk sentralbyrå har gjennomført en årlig undersøkelse om rusmidler siden 2012. Hovedformålet med undersøkelsen er å kartlegge befolkningens bruk og vaner knyttet til alkohol, tobakk og andre rusmidler.

I dette notatet dokumenteres gjennomføringen av undersøkelsen.

Populasjonen er befolkningen i landet. Utvalget er trukket blant personer i alderen 16-79 år. Fordi det er et ønske å kunne få detaljer om en yngre gruppe i undersøkelsen er det det trukket et tilleggsutvalg tilfeldig på 700 personer i alderen 16-30 år. Vekter som korrigerer for denne overrepresentasjonen i den yngste aldersgruppen er dokumentert i rapporten.

Det ble gjennomført intervju med 60 prosent av utvalget. Den viktigste grunnen til at vi ikke fikk svar fra alle var at vi ikke kom i kontakt med alle personene i utvalget. Andelen vi ikke oppnådde kontakt med var 15,7 prosent. I tillegg var det 14,3 prosent som selv oppga at de ikke ville delta. I denne rapporten dokumenteres skjevheter som følge av frafallet.

Om publikasjonen

Tittel

Rusundersøkelsen 2017. Dokumentasjonsrapport

Ansvarlig

Cato Hernes Jensen

Serie og -nummer

Notater 2018/25

Utgiver

Statistisk sentralbyrå

Oppdragsgiver

Folkehelseinstituttet (FHI)

Emne

Metoder og dokumentasjon

ISBN (elektronisk)

978-82-537-9757-1

Antall sider

83

Om Notater

I serien Notater publiseres dokumentasjon, metodebeskrivelser, modellbeskrivelser og standarder.

Kontakt