Notater 2016/24

Kvalitet i IPLOS-registeret. 2015

Gjennomgang av datakvaliteten på kommunenes IPLOS-rapportering 2015

Innhold

Dette notatet presenterer en gjennomgang av kvaliteten på dataene over søkere og mottakere av kommunale helse- og omsorgstjenester som landets kommuner har levert til IPLOS-registeret i 2015.

Fra 2007 har landets kommuner sendt inn uttrekk fra EPJ/egne fagsystemer for helse- og omsorgstjenesten til IPLOS-registeret i SSB. Årlig rapporteres det inn opplysninger om mer enn 300 000 personer til registeret. Dette innebærer at SSB kontrollerer mer enn 10 millioner registreringer, og sender tilbakemeldinger på disse registreringene til kommunene.

Kvaliteten på data har bedret seg siden oppstarten av registeret, og er relativt god på de fleste områder det lages statistikk for. Opplysninger om diagnoser knyttet til tjenestemottakere er stadig under utvikling. Fremover vil det arbeides videre med å øke dekningsgraden på diagnoseopplysinger i IPLOS. Informasjon om diagnoser er et viktig supplement til opplysninger om bistandsbehov for å forklare hvordan tjenestebruken varierer mellom forskjellige brukergrupper. En bedre diagnoseregistrering vil også gi et bedre grunnlag for å noe om hvor mange som befinner seg i ulike sykdomsgrupper, hva som kjennetegner den delen av befolkningen som mottar omsorgstjenester i dag, og hvordan vi kan fremskrive behov for tjenester i ulike sykdomsgrupper i årene som kommer.

IPLOS er organisert som et hendelsesregister som inneholder noe informasjon som er nødvendig for å belyse problemstillinger med hendelsesforløp i fokus. Utfordringen er at datamaterialet ikke har blitt brukt til forløpsstudier tidligere og at kvaliteten på datovariable dermed ikke har vært vurdert til forløpsformål. I 2015 ble det fokusert på kvaliteten til datoinformasjonen i registeret, som er ett av satsingsområdene i arbeidet med kvalitet framover.

Kontakt