Kortere liggetid i psykisk helsevern

Publisert:

Gjennomsnittlig liggetid i psykisk helsevern har gått ned med en tredjedel siden 2009. Mens de regionale forskjellene i Norge har blitt mindre, er det stor variasjon i liggetid mellom land.

Fra 2009 til 2018 har den gjennomsnittlige liggetiden i psykisk helsevern gått ned fra henholdsvis 27 til 18 liggedøgn. Dette tilsvarer en reduksjon på i overkant av 30 prosent.

Små forskjeller mellom helseregionene

Helse Sør-Øst og Helse Vest er de helseregionene som har hatt den største nedgangen i liggetid i perioden. I 2009 var det store forskjeller mellom regionene i gjennomsnittlig liggetid. I 2018 er disse forskjellene nær borte.

Figur 1. Gjennomsnittlig liggetid i psykisk helsevern, etter helseregion

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Helseregion Sør-Øst (2007-) 29 28 25 24 23 20 21 20 19 18
Helseregion Vest 29 27 24 24 23 18 20 19 19 19
Helseregion Midt-Norge 23 21 20 19 19 16 17 18 17 17
Helseregion Nord 21 20 19 18 19 17 17 16 16 17

Større forskjeller internasjonalt

Det er stor variasjon mellom land i gjennomsnittlig liggetid i psykisk helsevern. Årsakene til variasjonen kan være flere, blant annet ulik organisering, ulik registreringspraksis, omfang av og praksis for konsultasjoner eller ulike behandlingsprinsipper.

I Norge skiller vi mellom spesialisthelsetjenesten og den kommunale helse- og omsorgstjenesten, der pasientene med størst behov skal få dekket disse i spesialisthelsetjenesten. Hvor grensene settes med hensyn til behovsvurderinger og tjenestenivå er basert på forskjellige nasjonale vurderinger i ulike land. Hvis andre land har satt grensen ulikt i forhold til Norge, vil det gi utslag på gjennomsnittlig liggetid og dermed påvirke sammenlikningen med våre forhold. Hvilke diagnoser ulike land velger å inkludere i psykisk helsevern vil også påvirke liggetiden.

1 Tall fra 2016.

Figur 2. Gjennomsnittlig liggetid i psykisk helsevern, etter land. 2017

Land 2017
Island 11.2
Italia 13.9
Sverige 15.9
Danmark¹ 17.7
Norge 17.8
Australia¹ 18.1
Canada 21.8
Finland 24
Tyskland 25.5
Sveits 26.6
New Zealand¹ 33.9
Polen 35.2
Spania 36.3
Storbritannia 36.5

Nye tall for utskrivninger

Utskrivninger fra publiseringen 24. juni har blitt korrigert for psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling. De nye tallene er lavere enn opprinnelig publisert.

Faktaside

Kontakt