Høy legedekning i Norge

Publisert:

Norge hadde 4,7 praktiserende leger per 1 000 innbyggere i 2017, mot 3,5 i gjennomsnitt for OECD-landene. Med dette er Norge blant landene med høyest legedekning.

Dette fremkommer i den nye OECD-rapporten Health at a Glance 2019. Ifølge OECD-rapporten er Østerrike det eneste landet som har bedre legedekning enn Norge.

Figur 1. Praktiserende leger per 1 000 innbyggere. Utvalgte land. 2017

Leger per 1000 innbyggere Leger per 1000 innbyggere Leger per 1000 innbyggere
Polen 2.4
Irland 3.1
Finland (2014) 3.2
OECD-gjennomsnitt (36 land) 3.5
Nederland 3.6
Island 3.9
Italia 4.0
Danmark (2016) 4.0
Sverige (2016) 4.1
Tyskland 4.3
Sveits 4.3
Litauen 4.6
Norge 4.7
Østerrike 5.2

Yngre leger i Norge

I 2017 var hver fjerde lege i Norge 55 år eller eldre. Dette er klart under OECD-gjennomsnittet, hvor mer enn hver tredje lege er over denne alderen. Norge har den laveste andelen eldre leger i de nordiske landene. Det er omtrent like mange kvinnelige som mannlige leger i Norge. Kvinnelige leger trekker gjennomsnittsalderen ned. Blant de mannlige legene, er gjennomsnittsalderen høyere.

Det er store forskjeller mellom land når det gjelder kjønnsfordelingen. Høyest andel kvinnelige leger har Italia (55 prosent), mens kvinneandelen i Japan og Korea ligger i overkant av 20 prosent.

Til sammen 56 prosent av praktiserende leger i Norge var under 45 år i 2017.

7 av 10 nyrekrutterte leger er utdannet utenlands

I 2017 var tilfanget av leger som ikke var sysselsatt året før, på i underkant av 2 100 personer. Hele syv av ti hadde sin medisinske grunnutdanning fra annet land enn Norge, mens tre av ti kom fra norske universiteter. I 2017 utdannet Norge 11 leger per 100 000 innbyggere, mens gjennomsnittet var 13 per 100 000 i OECD.

Ser vi på alle praktiserende leger i Norge, var 40 prosent utdannet i utlandet. Over halvparten av de utenlandskutdannede legene som praktiserer i Norge er norskfødte.

Faktaside

Kontakt