Notater 2019/34

En kvalitetsvurdering av årsverk fordelt mellom de ulike deltjenestene i 2017

Årsverk i helsestasjons- og skolehelsetjenesten

Hovedformålet med notatet er å analysere og vurdere kvaliteten på årsverksdata fra helsestasjons- og skolehelsetjenesten.

Herunder de innrapporterte tallene i KOSTRA-skjema 1 fordelt på de ulike deltjenestene og årsverkstall fra register for tjenesten samlet hentet fra SSBs registerbaserte sysselsettingsstatistikk basert på A-ordningen.

Notatet har følgende problemstillinger som er belyst i større eller mindre utstrekning:

  1. Hvilken kvalitet har de innrapporterte årsverkstallene via KOSTRA-skjema 1 når de fordeles på de ulike deltjenestene innenfor helsestasjons- og skolehelsetjenesten?
  2. Hva var de største utfordringene for kommunene som rapporterte årsverkstallene via KOSTRA-skjema 1?
  3. Hvilken kvalitet har de innrapporterte tallene i SSBs registerbaserte sysselsettingsstatistikk innenfor helsestasjons- og skolehelsetjenesten?
  4. Hvilke anbefalinger gir SSB for videre publisering og rapportering av årsverkstallene via KOSTRA-skjema 1?

Strukturen i notatet er basert på de ulike delproblemstillingene (jf. kap.2).

I kapittel 3 vurderes kvaliteten på de innrapporterte årsverkstallene i KOSTRA-skjema 1 for 2017-årgangen, ved å sammenligne dem med Helsedirektoratets kartlegging fra 2016 og andre relevante datakilder.

I kapittel 4 vurderes kvaliteten på årsverkstall for helsestasjons- og skolehelsetjenesten hentet fra register, ved å sammenligne dem med tallene fra KOSTRA-skjema 1 og andre relevante datakilder.

I kapittel 5 presenteres de største utfordringene for kommunene som rapporterte inn årsverkstallene i KOSTRA-skjema 1.

I kapittel 6 oppsummeres hovedfunnene og anbefalinger for videre oppfølging.

Basert på sammenligningen av årsverkstallene fordelt på de ulike deltjeneste i helsestasjons- og skolehelsetjenesten mellom Helsedirektoratets kartlegging sommeren 2016 og SSBs kartlegging via KOSTRA-skjema 1 for 2017-årgangen, vurderer SSB kvaliteten på at de innrapporterte tallene i KOSTRA-skjema 1 som ikke tilstrekkelig til at de kan publiseres. SSB anbefaler å gjennomføre minimum ett år til (2018-årgangen) med rapportering via KOSTRA-skjema 1 og gjøre en ny kvalitetsvurdering før en eventuell publisering av årsverkstallene fordelt på de ulike deltjenestene i helsestasjons- og skolehelsetjenesten.

Det er grunn til å tro at kommunenes rapportering gjennom skjema vil bli bedre med årene blant annet fordi at spørsmålsformulering og veiledningstekst vil tydeliggjøres basert på tilbakemeldingene fra kommunene, og at rapporteringen dermed kan bli brukt som fordelingsnøkkel for registerdata med større grad av sikkerhet.

Om publikasjonen

Tittel

Årsverk i helsestasjons- og skolehelsetjenesten. En kvalitetsvurdering av årsverk fordelt mellom de ulike deltjenestene i 2017

Ansvarlig

Merete Thonstad og Trond Ekornrud

Serie og -nummer

Notater 2019/34

Utgiver

Statistisk sentralbyrå

Emne

Metoder og dokumentasjon

ISBN (elektronisk)

978-82-537-9989-6

ISSN

2535-7271

Antall sider

33

Om Notater

I serien Notater publiseres dokumentasjon, metodebeskrivelser, modellbeskrivelser og standarder.

Kontakt