118798
118798
forskning
2010-03-11T08:00:00.000Z
no

Snill jente - slem gutt. Faktisk og rapportert atferd

Publisert:

De fleste mennesker har sterke preferanser med hensyn til hvordan de ønsker å fremstå. Dette kan skape systematiske forskjeller mellom den atferden som rapporteres i en undersøkelse og faktisk atferd, noe som gjør politikkanalyser basert på slike studier svært vanskelig. I et Discussion Paper modellerer forsker Bente Halvorsen hvordan sosiale normer og moralnormer, samt hvordan de undersøkte ønsker å fremstå, påvirker både faktisk og rapportert atferd.

 

Sammendrag av Discussion Papers 609  Good girl-bad boy. Making identity statements when answering a questionnaire:Miljøpolitiske analyser er ofte basert på rapportert atferd. De fleste mennesker har sterke preferanser med hensyn til hvordan vi ønsker å fremstå. Dette kan skape systematiske forskjeller mellom den atferden vi rapporterer i en undersøkelse og vår faktiske atferd, noe som gjør politikkanalyser basert på slike studier svært vanskelig. Denne artikkelen modellerer hvordan sosiale normer og moralnormer, samt hvordan vi ønsker å fremstå, påvirker både vår faktiske og rapporterte atferd. Denne modellen illustreres med et datasett av miljøvennlig husholdningsatferd i ti OECD-land. Vi finner at normer og identitetsytringer har en klar effekt på den rapporterte atferden. Vi finner også at enkelte respondenter rapporterer en atferd som avviker fra den faktiske, både blant respondenter som støtter og som protesterer mot normen om miljøvennlig atferd. Det ser imidlertid ut som om over- og underrapportering av atferd er relativt jevnt fordelt blant respondentene, slik at vi ikke forventer betydelige skjevheter i de beregnede gjennomsnittseffektene.Download publication in fulltext:

  • dp609.pdf Publication in Adobe Acrobat format

 

Kontakt