118814
118814
forskning
2010-06-10T07:50:00.000Z
no

Petroleumsvirksomheten viktig for sysselsettingen i Norge

Publisert:

I 2009 utgjorde bruttoproduktet i petroleumsvirksomheten 22 prosent av BNP i Norge. Denne andelen sier imidlertid lite om petroleumsvirksomhetens virkning på norsk økonomi. Ringvirkningene fra petroleumssektoren treffer de fleste næringene og skaper mange arbeidsplasser utenfor petroleumsnæringen.

Beregninger viser at anslagsvis 8 prosent av den norske sysselsettingen i 2009 direkte eller indirekte kan knyttes til etterspørselen fra petroleumsnæringen. I 2009 utgjorde det 206 000 personer. I artikkelen Etterspørselen fra petroleumsvirksomheten – Betydningen for produksjon og etterspørsel i Norge i Økonomiske analyser 3/2010 ser forskerne Torbjørn Eika, Joakim Prestmo og Eivind Tveter på aktiviteten i petroleumssektoren og ringvirkningene av denne på norsk økonomi.

Ikke bare oljeinntekter til staten

Mange tenker mest på bruken av statens oljeinntekter når virkningen av petroleumsvirksomheten på norsk økonomi kommer opp som tema. Etterspørselen etter arbeidskraft, kapital samt varer og tjenester i den løpende driften har imidlertid også gitt meget kraftige impulser til norsk økonomi.

Stor etterspørsel fra petroleumsnæringen

I 2009 tilsvarte den samlede ressursbruken i petroleumsnæringen nesten en fjerdedel av BNP Fastlands-Norge utenom offentlig forvaltning. Petroleumsinvesteringene har lenge utgjort brorparten av ressursbruken, men kjøp av varer og tjenester til den løpende driften samt lønnskostnader har de siste ni årene samlet stått for en større del av kostnadene enn investeringene.

Hvilke næringer leverer?

Leveransene til petroleumsvirksomheten kommer fra store deler av norsk næringsliv. Det er slett ikke bare i det vi primært tenker på som leverandørnæringene at aktiviteten påvirkes av etterspørselen fra petroleumsvirksomheten. Når vi tar hensyn til næringenes indirekte leveranser i form av kjøp av varer og tjenester til den løpende driften, ser vi at dette gjelder de aller fleste næringer i økonomien. I 2006 ble 20 prosent av petroleumsnæringens investeringer levert direkte fra industrien. For å gjennomføre disse leveransene brukte industrien imidlertid store mengder varer og tjenester til den løpende driften fra andre norske næringer - i tillegg til import. Korrigert for dette utgjorde leveransene fra industrien bare 11 prosent av investeringene. Målt på denne måten leverte fastlandsbaserte tjenestenæringer 28 prosent av investeringene i petroleumsvirksomheten.  

 

Les artikkelen Etterspørselen fra petroleumsvirksomheten – Betydningen for produksjon og etterspørsel i Norge

Kontakt