118794
118794
forskning
2010-05-26T07:00:00.000Z
no

Hvilke næringer leverer til petroleumsvirksomheten?

Publisert:

Petroleumsvirksomheten er av stor betydning for norsk økonomi. Hva er den historiske utviklingen i ressursbruken i denne virksomheten? Hvilke næringer leverer innsatsvarer til virksomheten og vil berøres når oljeutvinningen etter hvert reduseres?

I rapporten Ringvirkninger av petroleumsvirksomheten – Hvilke næringer leverer? ser forskerne Torbjørn Eika, Joakim Prestmo og Eivind Tveter på disse aspektene. Rapporten er første del av et prosjekt som skal belyse utfordringer norsk økonomi står overfor når petroleumsvirksomheten bygges ned.

Betydelige oljeinntekter til staten

Utvinningen av de norske petroleumsressursene medfører betydelige inntekter til staten. Bruken av petroleumsinntektene samt de økte mulighetene de innebærer til å føre en aktiv motkonjunkturpolitikk, er viktig for vår materielle velstand. Etterspørselen fra petroleumsvirksomheten har imidlertid også gitt meget viktige impulser til norsk økonomi. Ved starten av den norske oljealderen for 40 år siden var dette av liten betydning, men en bevisst næringspolitikk for å bygge opp norske bedrifters kompetanse sammen med sterk vekst i denne etterspørselen har endret på dette. 

Ressursbruken utgjør 17 prosent av BNP

I 2008 tilsvarte den samlede ressursbruken i petroleumsvirksomheten 17 prosent av bruttonasjonalproduktet for Fastlands-Norge . Etterspørselen fra petroleumsvirksomheten gjelder mer enn bare investeringer. Kjøp av varer og tjenester til den løpende driften – produktinnsatsen – har i de senere år utgjort et nesten like stort beløp som investeringene. Også de direkte lønnskostnadene i petroleumsvirksomheten har kommet opp på et høyt nivå. For å kunne si noe om betydningen av aktiviteten i petroleumsnæringen for norsk økonomi er det derfor ikke nok å fokusere på petroleumsinvesteringene.

Hvilke næringer leverer?

Leveransene til petroleumsvirksomheten kommer fra store deler av norsk næringsliv. Det er slett ikke bare i det vi primært tenker på som leverandørnæringene at aktiviteten påvirkes av etterspørselen fra petroleumsvirksomheten. Når vi tar hensyn til de indirekte leveransene i form av produktinnsats, ser vi at dette gjelder de aller fleste næringer i økonomien. I 2006 ble 27 prosent av petroleumsvirksomhetens produktinnsats levert direkte fra industrien, og det tilsvarende tallet for investeringer var 20 prosent. For å gjennomføre disse leveransene brukte industrien store mengder produktinnsats fra andre næringer, i tillegg til import. Korrigert for dette utgjorde leveransene fra industrien bare 2 prosent av produktinnsatsen, og 11 prosent av investeringene. Fastlandsbaserte tjenestenæringer leverte 28 prosent av investeringene og 32 prosent av produktinnsatsen når vi korrigerer for indirekte leveranser.  

Importandelen av petroleumsinvesteringene redusert

Importandelen knyttet til petroleumsnæringens investeringer er noe redusert i forhold til nivået mot slutten av 1990-tallet, og klart redusert i forhold til nivået i de 15 første årene med norsk petroleumsproduksjon. Den lavere importandelen innebærer isolert sett at etterspørselen fra petroleumsvirksomheten har blitt viktigere for aktivitetsnivået i norsk økonomi. Beregningene i rapporten viser at de direkte og indirekte leveransene av import utgjorde 42 prosent av petroleumsinvesteringene i 2006. For produktinnsats var importandelen en del lavere.

Samlet sett virker etterspørselen fra petroleumsvirksomheten også gjennom andre kanaler enn gjennom leveransene av produktinnsats og investeringsvarer. En økning i disse leveransene øker realkapitalbehovet i ulike næringer og derigjennom investeringsetterspørselen. Videre øker husholdningenes inntekter gjennom økt lønn, økt sysselsetting og redusert arbeidsledighet. Dette innebærer at også husholdningenes etterspørsel påvirkes. På den annen side virker alt dette også i retning av at den kostnadsmessige konkurranseevnen svekkes. Dermed reduseres norsk eksport, mens importandelene øker.

Les rapporten Ringvirkninger av petroleumsvirksomheten – Hvilke næringer leverer?

Kontakt