116439
116439
forskning
2010-01-24T10:01:00.000Z
no

Hovedmål for forskningen i SSB

Forskningen i Statistisk sentralbyrå skal bidra til ny kunnskap om økonomisk atferd og økonomiske virkninger av bl.a. politiske tiltak. Kunnskapen skal bidra til forskersamfunnet, til en kvalitativt bedre statistikk, og den skal gi analyseverktøy og resultater til bruk for offentlige organer og allmennheten.

Det er tre hovedmål for forskningen i SSB:

Forskningsvirksomheten skal være en kilde til faktisk kunnskap

Tilrettelegging og analyse av tilgjengelige data ut fra teoretisk forståelse og adekvate metoder bidrar til faktisk kunnskap utover det statistikk alene kan gi. Kunnskapen presenteres som situasjonsbeskrivelser og utviklingstendenser på ulike områder av samfunnet, eller som utsagn om virkemåten i norsk økonomi, om husholdningers og bedrifters atferd, om sammenhenger mellom økonomisk aktivitet ressurs- og miljøforhold samt virkninger av politiske tiltak.

Forskningsvirksomheten skal omfatte utvikling av analyseverktøy for samfunnsplanlegging

Empirisk innsikt utnyttes til å utforme modellverktøy for samfunnsplanlegging og politikkanalyse i kontakt med brukere.

Forskningsvirksomheten skal omfatte analyse av Statistisk sentralbyrås statistikk

Forskningsvirksomheten i Statistisk sentralbyrå har en unik posisjon med nærhet til datakildene. Nærheten gir gode muligheter for utnytting av datakompetansen i Statistisk sentralbyrå, for spesielle tilrettelegginger av datatilfang og kopling til andre kilder og for påvirkning av metoder for innsamling og bearbeiding av data. Særlig gjelder dette for primærdata som samles inn av Statistisk sentralbyrå. Tilbakevirkninger til statistikken er et viktig formål med forskningsaktiviteten i SSB.