250801
250801
forskning
2015-12-22T10:00:00.000Z
no

Utviklingen i riggrater på norsk kontinentalsokkel

Publisert:

Denne studien analyserer leieprisen for flytende oljerigger på norsk kontinentalsokkel og ser på prognoser for årene 2014-2016.

I studien « Modelling and forecasting rig rates on the Norwegian Continental Shelf» analyserer forskerne Terje Skjerpen, Halvor Briseid Storrøsten, Knut Einar Rosendahl og Petter Osmundsen utviklingen i gjennomsnittlige riggrater og kapasitetsutnytting knyttet til virksomheten på norsk kontinentalsokkel. En riggrate angir hvor mye et oljeselskap må betale et riggfirma for å leie en rigg, det vi si leieprisen for en rigg per dag.

  •  Dersom den lave oljeprisen vedvarer, vil den gjennomsnittlige riggraten i fjerde kvartal 2016 ligge om lag en tredel lavere, sammenlignet med det en ville ha fått dersom oljeprisen hadde opprettholdt sitt nivå fra slutten av fjerde kvartal 2013.
  •  Dersom Barentshavet og området rundt Jan Mayen åpnes for petroleumsaktivitet, vil økningen i petroleumsreservene som følge av dette bidra til å dempe fallet i den gjennomsnittlige riggraten og kapasitetsutnyttingen som forekommer i referansesimuleringen. 

 Forskerne har benyttet en to-ligningsmodell som er tallfestet på kvartalsvise data  som strekker seg fra fjerde kvartal 1991 til fjerde kvartal 2013. Denne modellen brukes i neste omgang til å lage prognoser for riggratene og kapasitetsutnyttingen for perioden som strekker seg fra 1. kvartal 2014 til 4. kvartal 2016.

I referanseberegningen legger forskerne til grunn den observerte oljeprisen forlenget med noen fremskrevne verdier. I den ene alternative beregningen legger de til grunn en oljepris svarende til 100  amerikanske dollar i konstante 2010-priser for hele prognoseperioden

Kontakt