90469_not-searchable
/energi-og-industri/statistikker/oljeinv/kvartal
90469
Sterk vekst i investeringene
statistikk
2012-12-06T10:00:00.000Z
Energi og industri
no
oljeinv, Olje- og gassvirksomhet, investeringer, petroleumsvirksomhet, oljeutvinning, gassutvinning, rørtransport, letevirksomhet, feltutbygging, oljefelt, gassfelt, letekostnader, investeringskostnaderOlje og gass, Energi og industri
false

Olje- og gassvirksomhet, investeringer4. kvartal 2012

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Sterk vekst i investeringene

Investeringene til olje- og gassvirksomheten vil bli klart høyere i 2012 enn de var i 2011. Det er ventet at veksten vil fortsette også i 2013.

Ifølge nye anslag fra oljeselskapene vil investeringene til olje- og gassvirksomheten, inkludert rørtransport, beløpe seg til 180,6 milliarder kroner i 2012, målt i løpende verdi. Dette er noe lavere enn ved forrige måling, men 18,4 prosent over sammenlignbare tall for 2011. Anslaget for 2013 justeres nå opp til hele 207,8 milliarder kroner, noe som er 12,6 prosent høyere enn tilsvarende tall for 2012.

Investeringer. Oljevirksomhet. Årsanslag gitt på ulike tidspunkt. 2010-2013. Milliarder kroner

Anslag for 2012

Investeringsanslaget for 2012 er 28 milliarder kroner høyere enn tilsvarende tall gitt for 2011 i 4. kvartal det året. Økningen kommer innenfor feltutbygging og felt i drift, mens anslagene for leting, landvirksomhet og rørtransport indikerer en moderat nedgang for disse investeringskategoriene i år.

Sterk økning innenfor felt

Investeringsanslagene for felt samlet, det vil si feltutbygging og felt i drift, er i år hele 31 milliarder kroner høyere enn de sammenlignbare tallene for 2011. Økningen har sammenheng med den vedvarende høye oljeprisen. Oljeprisen bidrar til at mange nye felt besluttes utbygd og utløser mange nye prosjekter for økt utvinning på felt i drift, og gir incentiver til høyere boreaktivitet. Mange av innretningene er i tillegg gamle. Det investeres derfor store beløp på ny infrastruktur på eldre felt. Nedgangen innenfor letevirksomheten har sin bakgrunn i at letebrønner utsettes på grunn av riggknapphet.

Påløpte og antatte investeringer. Utvinning av råolje og naturgass og rørtransport. Mrd.kr
  Påløpt og antatt for 2011,
registrert i 4. kvartal 2011
Påløpt og antatt for 2012,
registrert i 4. kvartal 2012
Påløpt og antatt for 2012,
registrert i 3. kvartal 2012
I alt  152,6  180,6  184,9
Leting og konseptstudier 29,2 27,9 29,2
Feltutbygging 39,7 53,6 55,1
Felt i drift 77,2 94,3 95,5
Landvirksomhet 6,1 4,4 4,7
Rørtransport 0,4 0,3 0,4

Anslagene for 2012 justeres nå ned med 4,3 milliarder kroner sammenlignet med anslagene gitt for 2012 i forrige kvartal. Nedjusteringen kommer innenfor alle investeringsområder.

Optimistiske anslag for 4. kvartal

De påløpte investeringene i årets tre første kvartaler summerer seg til 124,8 milliarder kroner. Dette tilsvarer et kvartalsvis gjennomsnitt på 41,6 milliarder kroner. Realisering av det nåværende anslaget for 2012 forutsetter investeringer på hele 55,8 milliarder kroner i 4. kvartal. Det er grunn til å tro at noen av disse investeringene forskyves til neste år.

Oppjustert anslag for 2013

Investeringene til olje- og gassvirksomheten for 2013, inkludert rørtransport, blir nå anslått til rekordhøye 207,8 milliarder kroner, 3,8 milliarder kroner høyere enn anslagene gitt i forrige kvartal. Høyere tall innenfor felt i drift mer enn veier opp for et lavere estimat innenfor leting. Økningen innenfor feltutbygging har sammenheng med at to nye feltutbygginger er kommet med i tellingen dette kvartalet.

Anslaget for 2013 er 23,2 milliarder høyere enn sammenlignbare tall for 2012. Det er anslagene for investeringene til letevirksomheten, feltutbygging og felt i drift som øker sammenlignet med tilsvarende tall for 2012.

Antatte investeringer. Utvinning av råolje og naturgass og rørtransport. Mrd.kr
  Antatt for 2012,
registrert i 4. kvartal 2011
Antatt for 2013,
registrert i 4. kvartal 2012
Antatt for 2013,
registrert i 3. kvartal 2012
I alt  184,6  207,8  204,0
Leting og konseptstudier 32,4 37,0 40,7
Feltutbygging 51,0 63,8 62,1
Felt i drift 96,4  102,5 96,9
Landvirksomhet 4,4 4,0 3,9
Rørtransport 0,4 0,5 0,5

Mer til feltutbygging

Over halvparten av økningen sammenlignet med 2012 kommer innen feltutbygging. Det har i år kommet til en rekke nye utbyggingsprosjekter som først til neste år vil ha vesentlige investeringer. I tillegg ventes flere utbyggingsprosjekter å nå sin investeringstopp til neste år.

Det er også ventet å komme til en rekke nye utbyggingsprosjekter i tellingen innen sommeren 2013, deriblant feltene Aasta Hansteen, Draupne og Dagny/Eirin. Disse prosjektene vil bli inkludert i tellingen når de eventuelt blir godkjent av myndighetene. Gitt godkjenning, vil alle disse prosjektene isolert sett bidra til å øke utbyggingsinvesteringene utover det som ligger i tellingen nå.

Uendret anslag for landvirksomheten og rørtransport

Nåværende anslag for 2013 indikerer et noenlunde uendret aktivitetsnivå innenfor investeringsområdene landvirksomhet og rørtransport fra 2012 til 2013. Dersom Aasta Hansteen bygges ut i henhold til nåværende tidsplaner, vil det generere ytterligere investeringer, noe som innebærer nytt rør i Norskehavet og terminaloppgraderinger på Nyhamna allerede til neste år.

Om statistikkgrunnlaget

Opplysningene i undersøkelsen er hentet inn fra operatørene på norsk kontinentalsokkel i midten av november.

Tabeller: