84825_not-searchable
/energi-og-industri/statistikker/oljeinv/kvartal
84825
Høyere investeringsanslag for 2013
statistikk
2012-09-06T10:00:00.000Z
Energi og industri
no
oljeinv, Olje- og gassvirksomhet, investeringer, petroleumsvirksomhet, oljeutvinning, gassutvinning, rørtransport, letevirksomhet, feltutbygging, oljefelt, gassfelt, letekostnader, investeringskostnaderOlje og gass, Energi og industri
false

Olje- og gassvirksomhet, investeringer3. kvartal 2012

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Høyere investeringsanslag for 2013

Investeringene til olje- og gassvirksomheten, inkludert rørtransport, blir nå anslått til hele 204 milliarder kroner for 2013. Dette er 9,8 milliarder mer enn ved forrige rapportering. Anslaget for 2012 justeres ned med 1,7 milliarder og utgjør nå 184,9 milliarder kroner.

Anslaget for 2012 er 33,2 milliarder kroner høyere enn tilsvarende tall for 2011, gitt i 3. kvartal 2011. 2013-anslaget er 32,1 milliarder kroner høyere enn tilsvarende tall for 2012, gitt i 3. kvartal 2011 (se figur). Dette indikerer en markant oppgang i investeringsnivået i 2012, og at oppgangen fortsetter i 2013.

Investeringer. Oljevirksomhet. Årsanslag gitt på ulike tidspunkt. 2010-2013. Milliarder kroner

Stadig høyere anslag for 2013

Anslaget for 2013, målt i løpende priser, er det høyeste anslaget som er gitt siden SSB startet investeringstellingen i 1985. Det er anslagene for investeringene til feltutbygging, felt i drift, letevirksomheten og landvirksomhet som øker sammenlignet med tilsvarende anslag for 2012, gitt i 3. kvartal 2011. Bare anslagene for rørtransport viser nedgang.

Det planlegges å bruke 101,6 milliarder kroner på produksjons- og letebrønner på norsk sokkel i 2013. Det er 49 prosent mer enn påløpte borekostnader i 2011. Det er kommet fire nye mobile rigger på norsk sokkel så langt i år. Ytterligere to rigger er ventet tidlig i 2013. Det er likevel grunn til å tro at begrenset riggkapasitet kan gjøre at noen av brønnene som er planlagt boret i 2013 blir forskjøvet til 2014.

På den annen side er det ventet å komme til en rekke nye utbyggingsprosjekter i tellingen innen sommeren 2013. De største av disse er feltene Aasta Hansteen, Draupne og Dagny/Eirin. Utbyggingen av Aasta Hansteen vil også generere omfattende investeringer i terminaloppgraderinger på Nyhamna og i et nytt rør i Norskehavet. Disse utbyggingsprosjektene vil bli inkludert i tellingen når de er godkjent av myndighetene. Gitt myndighetsgodkjenning, vil alle disse prosjektene isolert sett bidra til å øke utbyggingsinvesteringene utover det som ligger i tellingen nå.

Rekordhøye anslag innenfor leting og felt

Investeringene til letevirksomheten i 2013 er nå anslått til hele 40,7 milliarder kroner. Dette er 5,3 milliarder høyere enn hva som ble oppgitt i forrige kvartal, og 8,3 milliarder kroner høyere enn tilsvarende tall for 2012.

Investeringene til feltutbygging i 2013 oppgis nå til å bli 62,1 milliarder kroner - 1,1 milliarder kroner høyere enn oppgitt i 2. kvartal. Sammenlignet med tilsvarende anslag for 2012, er anslaget for 2013 hele 15,4 milliarder kroner høyere. De største investeringene innenfor utbygging i 2013 ventes å komme på feltene Goliat, Eldfisk II og Edvard Grieg.

Investeringene til felt i drift anslås til 96,9 milliarder kroner. Dette er 3,3 milliarder kroner høyere enn anslått i forrige kvartal og 8 milliarder kroner høyere enn tilsvarende tall for 2012. De største investeringene innenfor felt i drift i 2013 ser ut til å komme på feltene Troll, Ekofisk og Oseberg.

Noe lavere anslag for 2012

Investeringene til olje- og gassvirksomheten, inkludert rørtransport, blir nå anslått til 184,9 milliarder kroner for 2012. Dette er 1,7 milliarder kroner lavere enn hva som ble anslått i 2. kvartal, og 33,2 milliarder kroner høyere enn tilsvarende tall for 2011. Det er spesielt investeringene til feltutbygging og felt i drift som viser en klar oppgang sammenlignet med tilsvarende tall for i fjor.

Tiltagende aktivitet i 1. halvår

De påløpte investeringene økte fra 38,5 milliarder i 1. kvartal til 43 milliarder i 2. kvartal 2012. Operatørenes anslag for 3. og 4. kvartal er nå på henholdsvis 50 og 53,4 milliarder kroner. De videre anslagene for 2012 forutsetter altså en kraftig økning i aktivitetsnivået fra 1. til 2. halvår. Boreaktiviteten i juli og august indikerer ikke en markant økning fra 2. kvartal til 3. kvartal. Videre viser historiske tall at investeringsanslagene i 3. kvartal i investeringsåret gjennomsnittlig har vært 5 prosent høyere enn de endelige investeringene. Disse forhold gir grunn til å tro at noen av investeringene som er planlagt gjennomført i 2. halvår 2012 skyves over til 2013.

Investeringene til letevirksomheten blir nå anslått til 29,2 milliarder kroner i 2012 - 0,8 milliarder kroner lavere enn hva som ble anslått i forrige kvartal. Anslaget er 0,6 milliarder høyere enn tilsvarende tall for 2011, gitt i 3. kvartal 2011.

Investeringene til feltutbygging anslås til 55,1 milliarder kroner - 1,1 milliarder høyere enn anslaget gitt i forrige kvartal. Anslaget er 16,6 milliarder kroner høyere enn tilsvarende anslag for 2011, gitt for et år siden. De største utbyggingsinvesteringene gjøres i år på feltene Goliat, Eldfisk II og Ekofisk Sør.

Investeringene til felt i drift i 2012 blir nå anslått til 95,5 milliarder kroner. Dette er 2,2 milliarder kroner lavere enn anslått i forrige kvartal. Sammenlignet med tilsvarende anslag for 2011, gitt i 3. kvartal 2011, representerer anslaget nå en oppgang på 18,1 milliarder kroner. Det er feltene Ekofisk, Troll og Oseberg som skiller seg ut med et høyt investeringsnivå i år.

Investeringene til landvirksomhet og rørtransport blir nå anslått til henholdsvis 4,7 og 0,4 milliarder kroner i 2012.

Om statistikkgrunnlaget

Opplysningene i undersøkelsen er hentet inn fra operatørene på norsk kontinentalsokkel i midten av august.

Tabeller: