84823_not-searchable
/energi-og-industri/statistikker/oljeinv/kvartal
84823
Rekordhøyt investeringsanslag for 2013
statistikk
2012-06-14T10:00:00.000Z
Energi og industri
no
oljeinv, Olje- og gassvirksomhet, investeringer, petroleumsvirksomhet, oljeutvinning, gassutvinning, rørtransport, letevirksomhet, feltutbygging, oljefelt, gassfelt, letekostnader, investeringskostnaderOlje og gass, Energi og industri
false

Olje- og gassvirksomhet, investeringer2. kvartal 2012

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Rekordhøyt investeringsanslag for 2013

Investeringene til olje- og gassvirksomheten for 2013, inkludert rørtransport, blir i førstegangsanslaget oppgitt til å bli 194,3 milliarder kroner. For 2012 opprettholdes oljeselskapenes anslag fra forrige telling på 186 milliarder kroner.

Førstegangsanslaget for 2013 er hele 51,1 milliarder kroner høyere enn førstegangsanslaget for 2012, gitt i 2. kvartal 2011. Denne kraftige økningen må ses i sammenheng med avgrensningen i statistikken. Utbyggingsprosjekter blir ikke inkludert i investeringstellingen før plan for utbygging og drift (PUD) blir godkjent av myndighetene. Anslagene i statistikken påvirkes derfor i ulik grad av godkjenningstidspunktet. Denne gangen har effekten av dette vært spesielt stor, slik at sammenligning av førstegangsanslaget for 2013 med førstegangsanslaget for 2012 blir en misvisende indikator for investeringsnivået for 2013 (se tekstboks).

Årsanslag gitt på ulike tidspunkt. 2010-2013. Milliarder kroner

Konsekvenser av avgrensning

I juni 2011 ble fem store prosjekter godkjent av myndighetene like etter at denne statistikken ble publisert. Disse prosjektene ble derfor ikke inkludert i statistikken i 2. kvartal 2011. I år er tre store utbyggingsprosjekter godkjent i forkant av denne publisering, og dermed også inkludert i denne tellingen. Dette bidrar til at oppgangen i førstegangsanslaget for 2013, sammenlignet med tilsvarende anslag for 2012, kan være overdrevet. Det kan derfor være mer hensiktsmessig å sammenligne førstegangsanslaget for 2013 med anslaget for 2012, gitt i 3. kvartal i 2011. Dette gjelder hovedsakelig innen feltutbygging. I 3. kvartal 2011 var anslaget for 2012 på 172 milliarder kroner, altså kun 22,3 milliarder kroner lavere enn det nåværende anslaget for 2013.

Rekordhøye anslag innenfor leting og feltutbygging

Leteinvesteringene i 2013 blir oppgitt til rekordhøye 35,4 milliarder kroner. Dette er 5,6 milliarder høyere enn tilsvarende tall for 2012.

Investeringene til feltutbygging anslås til hele 61 milliarder kroner i 2013. Dette er hele 39,3 milliarder kroner høyere enn tilsvarende tall for 2012, gitt i 2. kvartal 2011. Likevel, er det bare 14,3 milliarder høyere enn 2012-anslaget som ble gitt i 3. kvartal 2011 (se tekstboks). De største utbyggingsinvesteringene i 2013 er ventet å komme på Goliat, Eldfisk II og det nylig godkjente prosjektet, Edvard Grieg.

Investeringsanslaget for felt i drift er på 93,5 milliarder kroner for 2013, dette er 5,9 milliarder høyere enn tilsvarende anslag for 2012, som ble gitt i 2. kvartal 2011. I 2013 kommer trolig de største investeringene i felt i drift på Troll, Ekofisk, Oseberg og Åsgard. Prosjektet Åsgard Subsea Compression er myndighetsgodkjent og dermed nå inkludert i anslagene.

Optimistiske boreplaner

Rettighetshaverne på norsk sokkel planlegger å bruke hele 93,6 milliarder kroner på boring av produksjons- og letebrønner i 2013. Dette er 37,5 prosent mer enn påløpte borekostnader i 2011. Til boring av letebrønnene benyttes mobile rigger. Produksjonsbrønnene blir enten boret av faste innretninger eller mobile rigger. Til tross for at riggkapasiteten er ventet å øke noe i 2013, er det grunn til å tro at noen av de planlagte brønnene kan bli forsinket.

For landanlegg og rørtransport blir investeringene anslått til henholdsvis 3,9 og 0,5 milliarder kroner i 2013.

Uendret anslag for 2012

Investeringene til olje- og gassvirksomheten for 2012, inkludert rørtransport, blir nå anslått til 186,6 milliarder kroner. Anslaget er hele 42,3 milliarder høyere enn tilsvarende tall for 2011.

Investeringene til feltutbygging og felt i drift viser en klar oppgang sammenlignet med tilsvarende tall for i fjor. Letevirksomheten viser en moderat oppgang, mens investeringer til landvirksomhet og rørtransport viser en nedgang fra 2011.

Lavere aktivitet enn antatt i 1. kvartal

De påløpte investeringene i 1. kvartal utgjorde 38,5 milliarder kroner. Dette er hele 8,4 milliarder kroner lavere enn anslaget gitt for 1. kvartal i 1. kvartal. For at anslaget for 2012 skal bli realisert, må det investeres 148,1 milliarder kroner i årets tre siste kvartaler. Dette tilsvarer et gjennomsnitt på nesten 50 milliarder kroner per gjenstående kvartal. Boreaktiviteten i april og mai i år indikerer ikke noen en kraftig økning i aktivitetsnivået i 2. kvartal. Det er derfor grunn til å tro at noen av investeringene som er planlagt for 2012, kan bli forskjøvet til 2013.

Investeringene til letevirksomheten i 2012 antas å bli 29,9 milliarder kroner, dette er en oppjustering med 0,4 milliarder fra forrige kvartal. Anslaget er også 1,8 milliarder kroner høyere enn tilsvarende tall for 2011, som ble gitt i 2. kvartal 2011. Det er inkludert cirka 50 nye letelisenser i tellingen siden forrige kvartal. Normalt sett har nye lisenser relativt lave kostnader de første to årene, hovedsakelig brukes kostnadene til geologiske undersøkelser og seismikk. Letebrønner, som er den tyngste kostnadskomponenten innen leting, blir vanligvis boret først et par år etter at operatørene er tildelt de nye lisensene.

Høyere investeringer til feltutbygging i år

Investeringene til feltutbygging er oppgitt til 54 milliarder kroner for 2012. Dette er 0,8 milliarder kroner høyere enn anslått i forrige kvartal. Anslaget er 25,3 milliarder høyere enn tilsvarende anslag for 2011. Feltene Martin Linge og Edvard Grieg ble godkjent av Stortinget 11. juni, og er nå inkludert i tellingen. I 2012 tyder det på at de største utbyggingsinvesteringene kommer på Goliat, Eldfisk II og Ekofisk Sør.

Anslaget for felt i drift i 2012 er på 97,7 milliarder kroner - ned med 0,5 milliarder fra forrige kvartal. Sammenlignet med tilsvarende anslag for 2011, gitt i 1. kvartal i fjor, representerer tallet for 2012 en økning på 16,9 milliarder kroner. I år er det på feltene Troll, Ekofisk, Oseberg og Åsgard som skiller seg ut med høyt investeringsnivå.

Investeringene for landanlegg og rørtransport blir anslått til å være henholdsvis 4,6 og 0,4 milliarder kroner i 2012.

Om statistikkgrunnlaget

Opplysningene om selskapenes anslag er hentet inn fra operatørene på norsk kontinentalsokkel i begynnelsen av juni.

Tabeller: